Skorko-Barańska, Marta

Marta Skorko-Barańska

pseud. Irena

Dane osobowe
Nazwisko panieńskie:Zdrojewska
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Barańska
Płeć:kobieta
Data urodzenia: 1913-01-13
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Zygmunt
Imię matki:Maria
Nazwisko panieńskie matki:Ruszczyc
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uzyskała maturę w gimnazjum sióstr Nazaretanek, a w 1934 r. ukończyła studia na kierunku fizyka na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Pracowała w gimnazjum im. Adama Jerzego Czartoryskiego.

W czasie wojny:

Działała w tajnym polskim szkolnictwie.

Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻAK

ZBoWiD

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Pod koniec 1941 r. rozpoczęła pracę w AK. Najpierw prowadziła punkt kontaktowy łączności konspiracyjnej w V Oddziale sztabu Okręgu Wilno. Następnie pełniła funkcję kierownika kancelarii szefa sztabu Okręgu Wilno, podpułkownika Lubosława Krzeszowskiego “Ludwika”. W 1942 r. została przeszkolona w pracy szyfranta. Materiały do zaszyfrowania, odszyfrowania lub przepisania otrzymywała od Aliny Lenartowicz “Leny” lub Anieli Dziewulskiej “Krystyny”.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1941-00-00 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:

Szyfrantka, kierownik kancelarii.

Oddział względnie pion organizacyjny:Kancelaria szefa sztabu Okręgu
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum ŚZŻAK Warszawa

Archiwum Fundacji im. Generał Elżbiety Zawackiej w Toruniu.

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej. Bydgoszcz 1995. T 1, s. 174-175

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?