Siemaszko, Henryk

Henryk Siemaszko

pseud. Dłuższy

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1919-02-20
Miejsce urodzenia:Wilno
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Leonard
Imię matki:Tekla
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: podporucznik
Data: 1957-12-12
Starszeństwo:
Organ nadający: Ministerstwo Obrony Narodowej
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:

W 1939 r. rozpoczął naukę w wileńskiej PST. Rok później przeniósł się na Wydział Elektryczny. W 10.1943 r. wskutek antypolskich działań został relegowany.

Po wojnie:

W 1952 r. uzyskał stopień magistra inżyniera na Politechnice Warszawskiej, tytuł doktora nauk technicznych otrzymał w 1966 r., w 1973 r. tytuł docenta.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Pracownik naukowy i wykładowca, odegrał zasadniczą rolę we wprowadzaniu pierwszych środków komputerowych w PRL.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻAK

ZBoWiD

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Działał w konspiracji od 1941 r. do 11.1943 r. pod kierunkiem Jana Kasprzyckiego “Joe”.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W 10.1943 r. wstąpił do 3 Wileńskiej Brygady AK “Szczerbca”

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:[1941-07-00] 1943-10-00 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:

Dowódca plutonu

Oddział względnie pion organizacyjny:3 WB AK, 2 komp., 3 plut.
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Uczestniczył jako dowódca plutonu w 2 kompanii.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

Koledzy z brygady:

Roman Drutel “Komar”

Julian Krukowski “Lis”

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Po rozbrojeniu w 07.1944 r. aresztowany przez NKWD, lecz udało mu się uciec.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Walecznych (trzykrotnie)

Krzyż Armii Krajowej

Krzyż Partyzancki

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:

Autor 34 (w tym 13 za granicą) publikacji związanych z jego dziedziną, do tego 2 skryptów i jednej książki przy współautorstwie 7 studentów dyplomantów Politechniki Warszawskiej.

Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum ŚZŻAK w Warszawie;

Cierpiński J. (oprac.), W Wielkich Zacharyszkach i w Wilnie. Zapiski, notatki, wspomnienia, Bydgoszcz 2005, s. 108;

Fundacja Ośrodek Karta, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.38.13, s. 5.
Kłosiński Z., 3. Wileńska, Białystok 1995, s. 242.

Korejwo M., Moje ścieżki partyzanckie w 3. Brygadzie Armii Krajowej “Szczerbca”, Warszawa-Kraków 2014, s. 275.
Kto jest kim w Polsce. Informator biograficzny, Warszawa 1989.
Kto jest kim we Wrocławiu. Informator biograficzny, Wrocław 1999.

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, Bydgoszcz 1995, T 2, s. 7-8.
Spis 3 Wileńskiej Brygady AK (maszynopis) Archiwum Muzeum Okręgu Wileńskiego AK w Łodzi “Wiano”.
“Wileńskie Rozmaitości”, 1992, nr 3 (11), s. 10-11.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?