Siedlecki, Tadeusz

Tadeusz Siedlecki

pseud. Ryś

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Borowski
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1918-03-30
Miejsce urodzenia:Odessa
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Józef
Imię matki:Zofia
Nazwisko panieńskie matki:Ostrowska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył szkołę podstawową w Hajnówce oraz gimnazjum.

W czasie wojny:
Po wojnie:

W 1965 r. zdał maturę.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Pracował w przemyśle drzewnym do czasu przejścia na emeryturę w 1982.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻAK

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W III 1943 r. wstąpił do AK. W IV przydzielono go do dowódcy Plutonu Hajnówka, do Kompanii “Chmury”. Pomagał w organizowaniu szlaków w rejonie Zabłudowa, zajmował się intendenturą plutonu, do którego został przydzielony.

Po zostaniu dowódcą Placówki AK zajmował się niesieniem wszechstronnej pomocy dla żołnierzy AK, przekraczających granicę wschodnią w okolicach Puszczy Białowieskiej.

W XII 1944 r. przyjął na swój teren 5 Brygadę “Łupaszki”.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-03-00 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:

Początkowo jako łącznik, a w V 1944 został mianowany dowódcą Placówki AK Hajnówka.

Oddział względnie pion organizacyjny:Zgrupowanie nr 1 Okręgu Wilno AK
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

W V 1945 przeniósł się wraz z “Łupaszką” do Gdańska, gdzie współpracował z nim do IV 1946, pełniąc funkcję łącznika.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

19 IV 1946 został aresztowany w Gdańsku, następnie został przewieziony do siedziby UB w Sopotach [Sopocie?], gdzie przebywał do 25 VI 1946. Wówczas przetransportowano go do Gdańska, gdzie umieszczony został w więzieniu Wojewódzkim Urzędu Bezpieczeństwa. Wskutek amnestii został zwolniony 13 V 1947.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum ŚZŻAK Warszawa

Ikonografia
Ewentualne uwagi

Do 17 I 1957 r. nie ujawniał swojej tożsamości, występując jako Tadeusz Borowski.

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?