Brodzik, Ryszard

Ryszard Brodzik

pseud. Emir

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1923-01-02
Miejsce urodzenia:Mordy
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Bronisław
Imię matki:Bronisława
Nazwisko panieńskie matki:Zamyłko
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Do 1939 r. ukończył szkołę podstawową oraz 3 klasy gimnazjum w Siedlcach.

W czasie wojny:

Ukończył tajne gimnazjum.

Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

Pracował jako kierowca samochodowy w przedsiębiorstwie transportowo-przewozowym, a następnie otrzymał nakaz pracy jako mechanik we “Fliegerhorst” w Siedlcach.

Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻAK

ZBoWiD

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Należał do konspiracji w latach 1942-1944. Zajmował się kolportażem prasy podziemnej. Po szkoleniu wojskowym przydzielony do Kadrowych Oddziałów Uderzenia.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W II 1944 r. jego grupa Kadrowych Oddziałów Uderzenia został włączony do 30 Poleskiej Dywizji AK. W drodze do Warszawy zostali rozbrojeni.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1944-03-00 - 1944-08-00
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:Okręg Wileński AK
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

Należał do Utrwalania Władzy Ludowej od 10 IX 1944 r. do 31 XII 1947 r.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

W X 1944 r. aresztowany w Siedlcach razem z ojcem i bratem przez NKWD. Po 2 tygodniach przesłuchań wraz z bratem zwolniony, natomiast ojciec wywieziony w głąb Rosji, skąd już nigdy nie wrócił.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

W I 1950 r. zwolniony z pracy za przynależność do AK.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Złoty Krzyż Zasługi

Srebrny Krzyż Zasługi

Medal za Warszawę

Odznaka Grunwaldzka

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum Państwowe w Poznaniu. Archiwum ŚZŻAK Poznań

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?