Hołub, Czesław

Czesław Hołub

pseud. Huczny, Ryks, Żbik

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1924-02-04
Miejsce urodzenia:Brześć nad Bugiem
Data śmierci:2015-06-20
Miejsce śmierci:Stargard Szczeciński
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Władysław
Imię matki:Jadwiga
Nazwisko panieńskie matki:Wołk-Huczny
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: sierżant
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

Szkolił się w Leśnej Szkole Młodszych Dowódców pod dowództwem cichociemnego ppor. Jana Grycza ps. “Dziadzio”.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Po wyjściu na wolność pracował m.in. w Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stargardzie i w Szczecinie, a także w Fabryce Kontenerów UNIKON w Szczecinie.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Współorganizator strajków w grudniu 1970 r., w sierpniu 1980 r. i grudniu 1981 r.

W latach 1989-2000 pełnił funkcję prezesa Koła Żołnierzy AK w Stargardzie Szczecińskim.

Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻAK

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Był dowódcą Szarych Szeregów w Brześciu.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Był członkiem patrolu dywersyjnego “Wachlarza” oraz wziął udział w akcji uwolnienia więźniów w Pińsku. Brał udział w akcjach przeciwko UPA w trakcie rzezi wołyńskiej na Polesiu, a od października 1943 r. dołączył do oddziału partyzanckiego „Watra I”. Walczył w oddziale partyzanckim por. „Jura”. W 01.1944 r. został ciężko ranny w czasie akcji dywersyjnej. Po wyleczeniu trafił do oddziału leśnego „Watra IV” i wraz z nim znalazł się w składzie 30 Poleskiej Dywizji Piechoty AK. Służył tu do rozbrojenia przez Armię Czerwoną.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1941-08-00 - 1944-08-00
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:"Wachlarz" Odcinek III, Szare Szeregi, OL "Watra IV", 30 DP AK, III/82 pp AK, 3 komp.
Okręg:Okręg Polesie
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Działał w WiN na terenie Pomorza.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Po rozbrojeniu internowany na Majdanku, lecz udało mu się uciec.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

18.12.1946 r. skazany na karę śmierci przez Rejonowy Sąd Wojskowy w Olsztynie. Po amnestii karę zamieniono na 15 lat więzienia. Wyszedł na wolność ostatecznie po 10 latach, w 1956 r.

Po wyjściu z więzienia był inwigilowany przez SB i UB do 1988 r.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Virtuti Militari

Krzyż Armii Krajowej

Krzyż Walecznych

Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami

Krzyż Więźnia Politycznego

Order Męczeństwa i Wolności

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:

Był autorem wielu artykułów i opracowań na temat dziejów Armii Krajowej na Kresach Wschodnich, np.:

Druki zwarte:

Polityczne skutki powstania warszawskiego, Warszawa 1966.

Okręg Poleski ZWZ-AK w latach 1939 – 1944. Zarys dziejów, Warszawa 1991.

W złowieszczych murach Wronek i Rawicza lat 1945-1956, Poznań 1995.

 

Artykuły i opracowania:

Kto zna losy sztandaru oddziału “Watra IV”, [w:] “WTK”, nr 29, 1970.

Partyzanci z oddziału “Marka“, [w:] “WTK”, nr 9, 1969.

Dzieje Okręgu Poleskiego ZWZ-AK, [w:] “Kierunki”, nr 1-4, 1989.

 

Foldery wystawowe:

Marsz ku niepodległości. Klub PAK w Stargardzie, 1989.

Śladami tamtych dni – wystawa wspomnieniowa, PAX 1989.

Droga do niepodległości. Muzeum w Stargardzie, 1991.

 

Recenzje:

AK na Polesiu, [w:] “Życie Warszawy”, nr 105, 1992.

Armia Krajowa na Kresach, [w:] “Przegląd Tygodniowy”, nr 27, 1992.

Armia Krajowa na Polesiu, [w:] “Polska Zbrojna”, nr 35, 1992.

 

Ponadto wygłosił około 75 odczytów, referatów i prelekcji na tematy historyczne na wyższych uczelniach.

Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

SPP, Akta Głównej Komisji Weryfikacyjnej, sygn. KW2-1349;

ŚZŻAK Okręg Szczecin, teczka osobowa Czesława Hołuba;

Teczka osobowa Czesława Hołuba, w zbiorach Archiwum Państwowego w Szczecinie.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?