Szukiłowicz, Franciszek

Franciszek Szukiłowicz

pseud. Szpak

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1914-01-01
Miejsce urodzenia:Wilno
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Barnaba
Imię matki:Katarzyna
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył 7 klas szkoły podstawowej  w Wilnie oraz rozpoczął szkołę gimnazjalną.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

Od 24 sierpnia  do 2 października 1939 r. brał udział w wojnie obronnej, należąc do 1 Pułku Ułanów. Następnie od maja do lipca 1944 służył w 10 Brygadzie AK pod dowództwem por. Czesława Bukowskiego ” Gustawa” w rejonie oszmiańskim jako d-ca taboru konnego w stopniu plutonowego. W Lipcu 1944 Brygada została rozbrojona przez Armię Czerwoną.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Pracował w Banku Gospodarstwa Rolnego.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Następnie od maja do lipca 1944 służył w 10 Brygadzie AK pod dowództwem por. Czesława Bukowskiego ” Gustawa” w rejonie oszmiańskim jako d-ca taboru konnego w stopniu plutonowego. W Lipcu 1944 Brygada została rozbrojona przez Armię Czerwoną.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1944-05-00-1944-07-00
Pełnione funkcje:

d-ca taboru konnego w stopniu plutonowego

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

W lipcu 1944 r. wywieziony do obozu jenieckiego nr. 242. Zwolniony został 1948 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum ŚZŻAK, Warszawa

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?