Szperl, Andrzej, Gabriel

Andrzej, Gabriel Szperl

pseud. Pernus, Barsdiła, Filip

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1915-07-20
Miejsce urodzenia:Kijów
Data śmierci:1992-07-04
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku: Cmentarz Powązkowski
Rodzice
Imię ojca:Tadeusz
Imię matki:Edwardy
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W kwietniu 1934 r. uzyskał maturę, następnie rozpoczął studia w październiku 1934 r. na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Chemii. Studia rozpoczął również w 1935 r. na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Chemii.

W czasie wojny:
Po wojnie:

W 1952 r. otrzymał dyplom mgr filozofii i chemii.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

W październiku 1939 r. został zaprzysiężony w Wilnie. Następnie od października 1939 r. do czerwca 1942 r. Został przydzielony do Komórki [Oddziału II] w Wilnie. W tym czasie prowadził wywiad w Konwie i na Litwie, a także ukończył Kurs Szkoły Podchorążych. Następnie od czerwca 1942 do czerwca 1943 był więziony w Konwie i w Obozie w Prowieniszkach na Litwie. Po wyjściu z więzienia tego samego roku, został przeniesiony do punktu partyzanckiego w Trokach, w którym był do lipca 1944 r. W czasie udział w akcji “Burza” przydzielony został do Brygady “Wilhelma”. W ramach akcji “Burza” brał również udział  w walkach o Wilno.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Od 1 lipca 1946 r. do 15 maja 1956 r. pracował w Instytucie Badań Jądrowych, Świerk-Otwock.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W październiku 1939 r. został zaprzysiężony w Wilnie. Następnie od października 1939 r. do czerwca 1942 r. Został przydzielony do Komórki [Oddziału II] w Wilnie. W tym czasie prowadził wywiad w Konwie i na Litwie, a także ukończył Kurs Szkoły Podchorążych.  Po wyjściu z więzienia w czerwcu 1943 roku, został przeniesiony do punktu partyzanckiego w Trokach, w którym był do lipca 1944 r. W czasie udział w akcji “Burza” przydzielony został do Brygady “Wilhelma”. W ramach akcji “Burza” brał również udział  w walkach o Wilno.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1939-10-00-1944-07-00
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

W czasie udział w akcji “Burza” przydzielony został do Brygady “Wilhelma” oraz  brał również udział w walkach o Wilno.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Od czerwca 1942 do czerwca 1943 był więziony w Konwie i w Obozie w Prowieniszkach na Litwie.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż AK,

Medal Wojska- odznaczony czterokrotnie.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum ŚZŻAK, Warszawa

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?