Lachowicz, Stanisław

Stanisław Lachowicz

pseud. Wiktor

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1912-00-00
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:1992-00-00
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

Podczas kampanii wrześniowej dowodził plutonem ckm 1 pp Leg.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Członek ekipy generała Sawickiego, organizator rozpoznania obserwacyjnego dróg i lotniska wojskowego na Skniłowie dla potrzeb Oddziału II Komendy Obszaru Lwów. Dowodził akcją odbicia Lecha Sadowskiego z więzienia Gestapo 25 kwietnia 1943 r.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Oficer wywiadu, kierownik komórki wywiadu szosowego i rozpoznania lotniskowego w Oddziale II

Oddział względnie pion organizacyjny:Oddział II Komendy Obszaru Lwów
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Fundacja CDCN, Wykaz fotografii i filmów ze zbioru Jerzego Węgierskiego dotyczących organizacji konspiracyjnych okresu wojny i okupacji na terenie Małopolski Wschodniej, nr 268, 0269D; 269;

Lisiewicz P., Bezimienni. Z dziejów wywiadu Armii Krajowej, Warszawa 1987, s.;

Organizowanie Lwowskiego Obszaru ZWZ – AK na przełomie lat 1941 – 1942. Relacja Lecha Sadowskiego pseud. „Wasyl”, „Sławek” i „Sędzia”, Warszawa 1967, maszynopis w zbiorach BJ, sygn. Przyb. 446/01, s. 2, 3, 20;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 46, 63, 89;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

Wiąk W. J., Struktura Armii Krajowej, Warszawa 2003, s. 231;

Węgierski J., Komendy Lwowskiego Obszaru i Okręgu Armii Krajowej 1941-1944, Kraków 1997, s. 124, 131-132;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 37;

Woźniak “Wir” P., Z niw i ugorów mego życia, t. II, CDCN Archiwum Tarnopolskie Czesława Blicharskiego, sygn. akcesja 9/85, s. 145;

Woźniak „Wir” P., Związek Walki Zbrojnej i Armia Krajowa w Okręgu Tarnopolskim 1941-1944. Zarys monograficzny, Bytom 1988, CDCN Archiwum Tarnopolskie Czesława Blicharskiego, sygn. akcesja 1320/515, s. 63.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?