Bazała, Leon Wojciech

Leon Wojciech Bazała

pseud. Strwiąż

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1904-04-14
Miejsce urodzenia:Chyrów
Data śmierci:1983-03-12
Miejsce śmierci:Aleksandrów Kujawski
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Jan
Imię matki:Julia
Nazwisko panieńskie matki:Banach
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: kapitan
Data: 1934-03-16
Starszeństwo: 1934-01-01
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podpułkownik dyplomowany
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: major
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczył się w prywatnym gimnazjum o.o. Jezuitów, później w państwowym gimnazjum im. A. Mickiewicza w Samborze, maturę uzyskał 22.05.1923 r.

Studiował na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego – Doktor

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Od 1929 r. odbywał staż w Szpitalu Szkolnym Centrum Wyszkolenia Sanitarnego. 31.10.1930 r. jako lekarz przeniesiony do 53 Pułku Piechoty Strzelców Kresowych w Stryju. Od 23.10.1931 r. lekarz 1 Pułku Artylerii Motorowej w Stryju. Od 1.11.1935 r. do 15.10.1937 r. hospitant w Wyższej Szkole Wojennej w Warszawie

W czasie wojny:

W kampanii wrześniowej 1939 r. przydzielony do szefostwa sanitarnego Armii „Karpaty”, przemianowanej 6.09.1939 r. na Armię „Małopolska”. 19.09.1939 r.  internowany na Węgrzech. 13.01.1940 r. wstąpił do Armii Polskiej we Francji. Do wiosny pracował w Centrum Wyszkolenia Sanitarnego w Coëtquidan i Coumbourg. Od 12.04.1940 r. dowódca kompanii sanitarnej w 4 Dywizji Piechoty.

Po klęsce Francji referent w szefostwie sanitarnym 1 Brygady Strzelców w Wielkiej Brytanii. Następnie dowódca kompanii sanitarnej tej brygady.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Wykładowca Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie.

W czasie wojny:
Po wojnie:

Od 03.1948 r. naczelny lekarz uzdrowiska Czerniawa-Zdrój, od 06.1949 r. lekarz naczelny uzdrowiska i sanatorium PKP w Szczawnie-Zdroju. Od 1.11.1955 r. ordynator Sanatorium Kolejowego w Aleksandrowie Kujawskim.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

12.04.1943 r. został przeniesiony do dyspozycji Oddziału Personalnego Sztabu Głównego z przydziałem służbowym do Oddziału Specjalnego. 13.04.1943 r. został zaprzysiężony i odbył w Brindisi przeszkolenie specjalne do służby dywersyjnej w Armii Krajowej. W czasie szkolenia opracował dywersyjny zestaw chirurgiczny własnego pomysłu.

Jako major cichociemny „Strwiąż” został w nocy z 12 na 13.04.1944 r. zrzucony do Polski (operacja lotnicza „Weller 3”). Zrzuceni komandosi przywieźli wtedy 456 tysięcy dolarów dla Armii Krajowej. 9.06.1944 został skierowany do Lwowa, gdzie objął szefostwo służby sanitarnej w 5 LDP AK, jednocześnie zastępca szefa służby zdrowia Obszaru z zadaniem szczególnej opieki nad oddziałami leśnymi.

Data zaprzysiężenia:1943-04-13
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Komendant Dzielnicy Południe i dowódca Zgrupowania Południe

Oddział względnie pion organizacyjny:Cichociemny, 5 LDP AK
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Szef służby sanitarnej w czasie Akcji „Burza” we Lwowie.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

31.07.1944 r. aresztowany przez NKWD na odprawie oficerów AK w sztabie radzieckim. Osadzony w więzieniu w Lwowie przy ul. Łąckiego, obozie w Charkowie.

Od 5.01.1946 r. zesłany do obozu NKWD nr 179 Diagilewie koło Riazania.

Od 07.1947 r. w obozie NKWD nr 150 w Griazowcu.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

W latach 1954 – 1955 nękany ciągłymi przesłuchaniami przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari, z dn. 1.01.1945 r.

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Krzyż Walecznych – dwukrotnie

Krzyż Partyzancki

Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami

Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości

Medal Wojska, z 1946 r.

Zwykły Znak Spadochronowy, z dn. 7.06.1943 r.

Bojowy Znak Spadochronowy, z dn. 19.05.1944 r.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Bazała Leon Wojciech Jan (1904-1983) [w:] Mazur G., Węgierski J., Konspiracja lwowska 1939-1944: słownik biograficzny, Katowice 1997, s. 25-27;

Biogram ze strony – http://elitadywersji.org/leon-bazala-cichociemny/ (dostęp: 12.02.2020 r.);

BJ, sekcja rękopisów, Archiwum Jerzego Polaczka, sygn. akc. 361/01, relacje i wspomnienia różnych osób, s. 60;

Fundacja CDCN, Wykaz fotografii i filmów ze zbioru Jerzego Węgierskiego dotyczących organizacji konspiracyjnych okresu wojny i okupacji na terenie Małopolski Wschodniej, nr 182, 183, 0418D;

Mazur G., Skwara J., Węgierski J., Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa 1 IX 1939 – 5 II 1946, Katowice 2007, s. 456, 460;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 99, 124;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

SPP, Akta Głównej Komisji Weryfikacyjnej, sygn. KW2 125;

Tochman K., Słownik Biograficzny, Rzeszów 2002;

Tucholski J., Cichociemni, Warszawa 1985, s. 280;

Węgierski J., Komendy Lwowskiego Obszaru i Okręgu Armii Krajowej 1941-1944, Kraków 1997, s. 239;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 255.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?