Batorowicz, Zenon

Zenon Batorowicz

pseud. Chamara, Zdzisław

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:1944-01-00 [1944-02-00]
Miejsce śmierci:Lida
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

Plutonowy 29 Pułku Artylerii Lekkiej w Grodnie

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Jeden z organizatorów Obwodu Szczuczyn, adiutant Komendanta Okręgu Nowogródek (mianowany do stopnia podporucznika), a zarazem Szef Łączności zewnętrznej i wewnętrznej oraz legalizacji Komendy Okręgu. Dowodził operacją uwolnienia więźniów z więzienia w Lidzie.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Adiutant Komendanta

Oddział względnie pion organizacyjny:Komenda Okręgu
Okręg:Okręg Nowogródek
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/ 618.40.11;

Krajewski K., Jan Borysewicz “Krysia” “Mściciel” 1913-1945, Warszawa 2013, s. 61;

Krajewski K., Na ziemi nowogródzkiej. “NÓW”–Nowogródzki Okręg Armii Krajowej, Warszawa 1997, s. ;

Krajewski K., “Szlakiem Narbutta”, Warszawa 2015, s. 181;

“Orzeł Biały”, r. XXX, 2019, nr 3 (327), s. 9;

“Orzeł Biały”, r. XXXI, 2020, nr 1 (337), s.5-6;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?