Baszniak , Edward Antoni

Edward Antoni Baszniak

pseud. Dzik, Dąb, Robert

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1898-00-00
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:1956-03-08
Miejsce śmierci:Gdańsk
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapitan
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od 1940 r. skierowany przez Komendanta Okręgu Kraków do Podokręgu Rzeszów, mianowany Komendantem Obwodu Krosno, skąd – po wsypie  w 1941 r. przeniesiony do Okręgu Lwowskiego – Dzielnica Północna.

W 1944 r. oficer sztabu Obszaru Lwowskiego; po zwycięskich walkach o Lwów, przewidując represje sowieckie,  opuścił go z 14 p.uł. AK  pod  dowództwem mjr. „Draży”- Sotirovića i przybył do Inspektoratu Krosno, gdzie był łącznikiem między pułkiem, a miejscowym dowództwem AK w Krośnie;

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-08-00 - 1944-03-00
Pełnione funkcje:

Komendant Obwodu Krosno, oficer sztabu Obszaru Lwowskiego, dowódca batalionu, łącznik

Oddział względnie pion organizacyjny:Zgrupowanie "Warta"
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Walki o Lwów

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

mjr Dragan Sotirovič ps. „Draża”

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW I/0283;

Mazur G., Skwara J., Węgierski J., Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa 1 IX 1939 – 5 II 1946, Katowice 2007, s. 317, 556;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

“Wewnętrzny Biuletyn Informacyjny ŚZŻAK Obszaru Lwowskiego im. Orląt Lwowskich”, 2015, nr 22, s. 12;

Węgierski J., Armia Krajowa w okręgach Stanisławów i Tarnopol, Kraków 1996, s. 268;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 263.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?