Świda, Ludwik

Ludwik Świda

pseud. Błysk

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1927-07-01
Miejsce urodzenia:Wilno
Data śmierci:2003-07-29
Miejsce śmierci:Warszawa
Miejsce pochówku: Cmentarz Ewangelicko-Augsburski przy ul. Młynarskiej w Warszawie
Rodzice
Imię ojca:Oskar
Imię matki:Ewelina
Nazwisko panieńskie matki:Rycewicz
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Kształcił się w prywatnej szkole powszechnej “Dziecko Polskie”.

W czasie wojny:

Uczęszczał do Gimnazjum OO. Jezuitów przekształconego w 1940 r. w IX koedukacyjną Szkołę Średnią.

W czasie okupacji niemieckiej uczęszczał na tajne komplety.

Po wojnie:

Po uzyskaniu matury studiował na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Pracował w Biurze Projektów we Wrocławiu, następnie w Warszawie. W 1980 r. zatrudniony na Wydziale Rolnym Uniwersytetu w Trypolisie.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Wieloletni prezes Okręgu Wileńskiego ŚZŻAK.

Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻAK- pełnił funkcję prezesa Zarządu okręgu Wileńskiego;

ZBoWiD.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Należał do 3 Wileńskiej Brygady AK “Szczerbca”.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1944-02-00 - 1944-07-17
Pełnione funkcje:

Strzelec, dowódca sekcji.

Oddział względnie pion organizacyjny:3 WB AK, 3 komp., 1 plut.
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Brał udział w operacji “Ostra Brama”.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

W grudniu 1945 r. został aresztowany i  więziony w Wilnie. W okresie styczeń – wrzesień 1946 r. umieszczony w sowieckim łagrze nr 240 w Zagłębiu Donieckim. We wrześniu 1945 r. ze względu na zły stan zdrowia został zwolniony i wrócił do Wilna. Stamtąd wyjechał do centralnej Polski.

 

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski;
Krzyż Walecznych;
Złoty Krzyż Zasługi;
Krzyż Armii Krajowej;
Krzyż Partyzancki;
Krzyż Weterana;
Medal Zwycięstwa i Wolności;
Odznaka Akcji “Burza”;
Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.38.13, s. 6;

Kłosiński Z., 3. Wileńska, Białystok 1995, s. 240;

Korejwo M., Moje ścieżki partyzanckie w 3. Wileńskiej Brygadzie Armii Krajowej ‘Szczerbca”, Warszawa-Kraków 2014, s. 270;

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, t. 3, (red.) Malinowski J., Bydgoszcz 1995, s. 134;

Spis 3 Wileńskiej Brygady AK, (bdmw), maszynopis w zbiorach Archiwum Muzeum Okręgu Wileńskiego AK “Wiano” w Łodzi;

ŚZŻAK Okręg Warszawa, teczka osobowa Ludwika Świdy;

“Wileńskie Rozmaitości”, 2001, nr 3 (65), s. 134.

Ikonografia
Ewentualne uwagi

W latach 50-tych zdobył Mistrzostwo Polski we wioślarstwie.

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?