Bułak-Bałachowicz, Zdzisław

Zdzisław Bułak-Bałachowicz

pseud. Zdrój

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1918-00-00
Miejsce urodzenia:Mejszty
Data śmierci:1944-07-06
Miejsce śmierci:Wilno
Miejsce pochówku: Cmentarz Kolonia Wileńska, Wilno
Rodzice
Imię ojca:Stanisław
Imię matki:Zinajda
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Partyzant od 1942 r. w Obwodzie Wołożyn;  dowódca 1 kompanii VI/77 pp AK w Zgrupowaniu kpt. „Pala” Okręgu Nowogródek AK, Ośrodek “Cis”

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Dowódca kompanii

Oddział względnie pion organizacyjny:VI/77 pp., 1 komp.
Okręg:Okręg Nowogródek
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Ciężko ranny w walkach o Wilno 6.07.1944 r., zastrzelił się aby nie wpaść w ręce Niemców.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Adamska J., Matusewicz S., Świda L., Miejsca bitew i mogiły, żołnierzy okręgu wileńskiego Armii Krajowej, Bydgoszcz 1996, s. 62;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.40.11;

Krajewski K., Na ziemi nowogródzkiej: “NÓW”-Nowogródzki Okręg Armii Krajowej, Warszawa 1997, s. ;

Krajewski K., Jan Borysewicz “Krysia” “Mściciel” 1913-1945, Warszawa 2013, s. 74, 80;

Krajewski K., “Szlakiem Narbutta”, Warszawa 2015, s. 67;

“Orzeł Biały”, r. XXX, 2019, nr 7 (331), s. 9;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

“Wileńskie Rozmaitości”, 2007, nr 6 (105), s. 133.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?