Babirecka, Stefania

Stefania Babirecka

pseud. Basia, Baśka, Żabka

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:kobieta
Data urodzenia: 1912-05-29
Miejsce urodzenia:Hukałowce pow. Zborów
Data śmierci:1998-12-27
Miejsce śmierci:Bydgoszcz
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Jan
Imię matki:Maria
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapral podchorąży
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończyła w 1928 r. szkołę powszechną w Zborowie. Potem rozpoczęła naukę w Prywatnym Seminarium Nauczycielskim Żeńskim Komitetu Obywatelskiego w Tarnopolu w latach 1926-1931. Maturę zdała w seminarium TSL w 1934 r. Pozostawała bez pracy od 1934 r. do chwili wkroczenia Armii Czerwonej w listopadzie 1939 r.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Osiadła w Bydgoszczy, gdzie razem z inną łączniczką z AK Tarnopol “Krystyną” – Ludwiką Krasnodębską pracowała w szkolnictwie zawodowym.

 

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od lipca do grudnia 1941 r. pracowała w AK Zborów, skąd rozkazem komendanta Okręgu Tarnopol została przeniesiona do dowództwa Okręgu, do komórki łączności z komendą Obszaru we Lwowie oraz poszczególnymi obwodami i inspektoratami Okręgu Tarnopol. Utrzymywała kontakty z komendą Okręgu płk. Studzińskim w mieszkaniu “Kaliny” Runiewicz przy ul. Puntsherta, z szefem sztabu Okręgu majorem “Soroką” przy ul. Ostrogskiego, z komendantem Obwodu “Ordonem” Żeglinem w mieszkaniu łączniczki “Żeni” Starościn w mieszkaniu przy Pasażu Adlera. Brała udział w Szkole Podchorążych Rezerwy Podchorążych dla kobiet z WSK, kończąc go w 1943 r. i uzyskując stopień kaprala podchorążego. We Lwowie utrzymywała kontakty z komendą Obszaru poprzez łączniczkę “Jaśkę” Janinę Grabską. Po wyparciu Niemców z Tarnopola przez Armię Czerwoną w marcu 1944 r, wobec ustania działalności AK w Tarnopolu została przeniesiona przez “Ordona” do Lwowa, skąd przeniknęła do kraju.

 

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1941-07-00-1944-07-00
Pełnione funkcje:

Kierowniczka Oddziału VI (kolportażu) do marca 1942 r. Od marca 1943 r. kierowniczka łączności konspiracyjnej V a,  w tym samym czasie była kierowniczką komórki szyfrowej. Przewidywano ją również na stanowisko kierownika poczty konspiracyjnej.

Oddział względnie pion organizacyjny:Oddział VI i V, WSK Komendy Okręgu Tarnopol
Okręg:Okręg Tarnopol
Przydział: Okręg AK Tarnopol
Komenda Okręgu AK Tarnopol, Inspektorat AK Złoczów
Obwód AK Zborów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Udała się z Olgą Żeglin, J.S. Runiewicz, i Kawalerskim “Turem” do Chodaczowa, gdzie formowały się kwatery sztabu Okręgu Tarnopol. W połowie drogi w Zabojkach zostali zatrzymani przez Armię Czerwoną.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami (1943.11.11)

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

BJ, sekcja rękopisów, P. Woźniak, Z niw i ugorów mego życia, t. II, sygn. akc. 9/85, s. 147;

CDCN, Archiwum Tarnopolskie Czesława Blicharskiego, Cz. Blicharski, Słownik Biograficzny Tarnopolan, t. I, sygn. 1320/6/1A, s. 18, 32;

CDCN, Archiwum Tarnopolskie Czesława Blicharskiego, P. Woźniak, Armia Krajowa Okręg Tarnopolski, sygn. akc. 1320/5/5, s. 75, 78, 87, 274;

CDCN, Papiery Jerzego Węgierskiego, Okręg Tarnopol AK, sygn. 1551(2), s. 1, 22;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW I/0106;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

SPP, Akta Głównej Komisji Weryfikacyjnej, sygn. KW3-267;

Węgierski J., Armia Krajowa w okręgach Stanisławów i Tarnopol, Kraków 1996, s. 123, 129, 130, 251, 252, 264.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?