Koziński, Henryk

Henryk Koziński

pseud. Florian, Henryk, Narocz

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1912-07-28
Miejsce urodzenia:Pińsk
Data śmierci:2001-00-00 [2002]
Miejsce śmierci:Chicago/USA
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: porucznik
Data: 1943-11-11
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Służył w 27 pal we Włodzimierzu Wołyńskim.

W czasie wojny:

Podczas kampanii wrześniowej służył w 62 DAL w obronie Lwowa.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Oficer Obszaru Lwów. Od 1940 r. zajął się organizacją Rejonu II we Lwowie, na stanowisku komendanta. Na wiosnę 1944 roku przeniósł się z żoną do Biłki Szlacheckiej, a następnie do Winniczek, do oddziału leśnego. Dowódca szwadronu [plutonu] oddziału leśnego 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich AK, przeprowadził akcję pacyfikacyjno-odwetową na ukraińska wieś Szołomyję 27/28.05.1944 r. Zagrożony aresztowaniem uciekł do rzeszowskiego i dołączył do Oddziału D-2, gdzie pełnił funkcję dowódcy kompanii.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Komendant Rejonu II do 04.1944 r., dowódca szwadronu od ok. 10.04.1944 r. do 31.07.1944 r., dowódca kompanii.

Oddział względnie pion organizacyjny:OL "Warta", 14 p.uł., 1 szw., 1 plut.
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

W akcji Burza dowodził 1 szwadronem. W dniach 22-27.07.1944 r. walczył na Górnym Łyczakowie, Pasiekach i w Winniczkach.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Dzieje Ułanów Jazłowieckich, (red.) Tym J. S., Warszawa 2019, s. 321, 325;

Gromnicki J., Jazłowieccy to ułani… Wykaz żołnierzy 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich służących w Pułku w latach 1918-1947, bdmw, s. 96-97;

SPP, Akta Głównej Komisji Weryfikacyjnej, sygn. KW1 04082;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

“Wewnętrzny Biuletyn Informacyjny ŚZŻAK Obszaru Lwowskiego im. Orląt Lwowskich”, 2014, nr 18, s. 4;

“Wewnętrzny Biuletyn Informacyjny ŚZŻAK Obszaru Lwowskiego im. Orląt Lwowskich”, 2015, nr 22, s. 15;

Węgierski J., Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa, Kraków 1994, s. 32, 34, 64, 92, 107, 244, 277, 321;

Węgierski J., Oddziały Leśne “Warta” Obszaru Lwowskiego Armii Krajowej na Rzeszowszczyźnie, Kraków 1998, s. 11, 46, 98, 102, 145;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 63, 94, 95, 117, 125, 161, 162, 180, 199, 210, 211, 214, 215, 228, 234, 264, 269.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?