Antoszewicz, Jerzy

Jerzy Antoszewicz

pseud. Iwo, Olszyna

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Jerzy Kosiński, Jerzy Missuna, Jerzy Zieliński, Jan Zakrzewski [po uwapdku Powstania]
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1899-02-25
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:1955-11-01
Miejsce śmierci:Rycice
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Stanisław
Imię matki:Wanda
Nazwisko panieńskie matki:Markert
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapitan
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: major
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Od 06.1915 r. służył jako strzelec w 2 pp Legionów. W 12.1916 r. został mianowany komendantem posterunku werbunkowego w Końskich. Podczas kursu wyszkoleniowego w Zambrowie pełnił funkcję dowódcy plutonu. W 07.1917 r. został mianowany dowódcą sekcji w 2 pp II Brygady Polskiego Korpusu Posiłkowego, a od 02.1918 r. kurierem II Korpusu Polskiego na Wschodzie. W 1920 r. wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej i obronie Lwowa w szeregach 1 pułku Strzelców Lwowskich i 38 pp. Po wojnie służył w 24 pal, a następnie w Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie. 30.09.1932 r. został przeniesiony w stan spoczynku i rozpoczął pracę jako referent wojskowy w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, później został kierownikiem działu osobowego Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów.

W czasie wojny:

W kampanii wrześniowej walczył w obronie Lwowa w Batalionie Obrony Narodowej.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Po kapitulacji Lwowa zaangażował się w działalność konspiracyjną. Został wysłany jako kurier do Francji.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Z Angers do kraju przywiózł tzw. „Instrukcję Nr 3” do Lwowa po „konferencji belgradzkiej”. Wydany NKWD przez Bolesława Zymona w 1940 roku.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Kurier, emisariusz generała Sosnkowskiego.

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:

Od 07.1940 do 05.1942 r. był szefem Biura Personalnego w Oddziale I KG ZWZ-AK. W 04.1943 r. pełnił funkcję szefa Wydziału I Organizacyjnego Sztabu Komendy Okręgu AK Lublin.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Brał udział w Powstaniu Warszawskim, dowodził batalionem “Iwo”.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

We Francji otrzymał przydział do 2 pal.

W 08.1945 r. został przydzielony do Centrum Wyszkolenia Artylerii WP w Londynie. We wrześniu wyjechał jako kurier Naczelnego Wodza gen. Tadeusza Komorowskiego do prezesa WiN płk Jana Rzepeckiego, do Polski przybył 04.10.1945 r.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

W 03.1944 r. został aresztowany przez Gestapo, zwolniony w lipcu.

Po kapitulacji Powstania był jeńcem Stalagu X B Sandbostel, następnie Oflagu VII A Murnau. W 06.1945 r. został uwolniony z obozu i wyjechał do Londynu.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

02.11.1945 r. został aresztowany w kotle i osadzony w mokotowskim więzieniu. W 03.1947 r. zeznawał jako świadek w procesie pierwszego zarządu WiNu, podczas którego otrzymał karę śmierci, ale decyzją Bieruta została ona zmieniona na dożywocie. W 1947 r. zachorował na gruźlicę, dlatego z uwagi na zły stan zdrowia otrzymał 04.11.1954 r. roczną przerwę w odbywaniu kary. Leczył się w Instytucie Gruźlicy w Warszawie i w Państwowym Sanatorium Przeciwgruźliczym o Otwocku, jednak warunki materialne zmusiły go do podjęcia pracy w ZZG “Inco”. Zmarł na zawał serca.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Walecznych – czterokrotnie,

Srebrny Krzyż Zasługi,

Krzyż Niepodległości,

Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 35;

Powstańcze biogramy, [online:] https://www.1944.pl/powstancze-biogramy/jerzy-antoszewicz,1353.html, (dostęp 19.05.2022 r.);

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?