Kowalski, Ryszard Zbigniew

Ryszard Zbigniew Kowalski

pseud. Benga, Rycho

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Jurkowski, Małyk
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1919-11-26
Miejsce urodzenia:Sosnowiec
Data śmierci:1943-11-18
Miejsce śmierci:Równe
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Aleksander
Imię matki:Maria
Nazwisko panieńskie matki:Jurkowska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W 1938 r. zdał maturę na Wydziale Mechanicznym w Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

W kampanii wrześniowej przydzielony został do Dowództwa Sztabu Naczelnego Wodza. Po przekroczeniu granicy z Rumunią 19.09.1939 r., został internowany.

 

 

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Cichociemny. Do Polski został zrzucony w nocy z 1/2.10.1942 r. na placówkę “Zamek” w ramach operacji “Gimlet”, która była dowodzona przez kpt.naw. Stanisława Króla. Po skoku otrzymał przydział do Okręgu Wołyń. Od 1943 roku pełnił funkcję komendanta Obwodu “Brzeg” Zdołbunów.

 

 

 

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Instruktor, komendant obwodu

Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

Po ucieczce z obozu, przedostał się do Francji 03.1940 r., gdzie służył w Centrum Wyszkolenia Saperów. Po upadku Francji przedostał się w 06.1940 r. do Wielkiej Brytanii, gdzie służył w 1 samodzielnej kompanii saperów 1 Brygady Strzelców.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

W pierwszej połowie sierpnia 1943 r. został aresztowany jako Ryszard Małyk przez Gestapo w Zdołbunowie. Rozstrzelano go w dużej grupie więźniów w więzieniu w Równem, podczas likwidacji więzienia w listopadzie 1943 r.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Walecznych czterokrotnie

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Spis dowódców AK w zbiorach prywatnych Jana Rychtera.
Romanowski W., Kainowe dni. Warszawa 1990.
Wiak W. J., Struktura Armii Krajowej. Warszawa 2003, s. 352.
Turowski J., Pożoga: Walki 27 Wołyńskiej Dywizji AK, Warszawa 1990 r.

Tochman K. Słowni biograficzny, Rzeszów, 2002.

Tucholski J. Cichociemny, Warszawa 1985, s. 345

Turowski J., Cmentarze żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji AK, Warszawa 1989, s. 24.

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 247.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?