, Zygmunt

Zygmunt

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Kulesza
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Lipiec 1944 – komendant dyspozycyjny przy komendzie Miasta Wilna AK

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

W XI 1944 na polecenie  mjr. Władysława Zarzyckiego ( „Rojana” ) zorganizował grupę dyspozycyjno – łącznikową z KG AK  i podporządkował ją por. J. Łozińskiemu.  Wraz z płk. Olechnowiczem przeniósł się jesienią 1945 do Gdańska, gdzie brał udział w organizowaniu Komendy  Okręgu Wileńskiego na Wybrzeżu i pośredniczył w kontaktach komendanta Okręgu ze sprowadzonym na Pomorze z Białostocczyzny „Łupaszką”(Zygmuntem Szendzielarzem). W początkach IV 1946 został szefem grupy dywersyjno – wywiadowczej Zgrupowania „Łupaszki”.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

mjr Zygmunt Szendzielarz “Łupaszko”
mjr Władysław Zarzycki “Rojan”
por. Jan Łoziński
płk Antoni Olechnowicz

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

20 IV 1946 – ujęty przez UB w Gdańsku i osadzony w aresztach w Gdańsku i Sopocie, skąd udało mu się zbiec dzięki żonie. Przedtem jednak UB uzyskało odeń cenne informacje.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Spis dowódców ZWZ-AK Jana Rychtera w posiadaniu Muzeum AK w Krakowie

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?