Cierpiński, Janusz Zygmunt

Janusz Zygmunt Cierpiński

pseud. Brat

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1924-11-12[11-24]
Miejsce urodzenia:Wilno
Data śmierci:2018-05-28
Miejsce śmierci:Warszawa
Miejsce pochówku: Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie
Rodzice
Imię ojca:Konstanty
Imię matki:Helena
Nazwisko panieńskie matki:Mongird
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Naukę rozpoczął w domowej szkole. W 1932 roku zaczął naukę w 3 klasie prywatnej szkoły powszechnej “Promień” pana Ciszewskiego, a na ostatni rok został przeniesiony do Siedmioklasowej Publicznej Szkoły Powszechnej “Świt” nr 22. Wiosną 1936 roku zdał egzaminy wstępne do gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta w Wilnie.

W czasie wojny:

Czteroklasową edukację gimnazjalną kontynuował podczas pierwszej okupacji sowieckiej i okupacji litewskiej. Zakończył ją małą maturą. Za umieszczanie na murach antypaństwowych napisów został usunięty ze szkoły. Dzięki interwencji matki u ministra sprawiedliwości w rządzie Merkysa, mógł ponownie podjąć naukę, ale z obowiązkiem zmiany szkoły. Podczas drugiej okupacji sowieckiej uczęszczał do szkoły nr IX w budynku dawnego gimnazjum ojców Jezuitów,  do klasy IX (odpowiadającej I licealnej).

Po wojnie:

Przed wojną nie zdążył złożyć egzaminów maturalnych. Podjęcie studiów umożliwili mu wileńscy profesorowie pracujący w Kuratorium Oświaty w Lublinie, którzy poświadczyli jego osiągnięcia w nauce. Przez parę miesięcy uczęszczał jako wolny słuchacz na wykłady z historii sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskiem. W 1952 roku ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

W czasie wojny pracował fizycznie na budowie. Po przeniesieniu się z rodziną do Józefina, zajmował się gospodarstwem. Przez parę miesięcy przed wyjazdem z Wilna, pracował jako kreślarz w wydziale geodezji zarządu miasta. Po repatriacji do kraju pracował w rozgłośni Polskiego Radia w Lublinie, tłumacząc komunikaty nadawane przez radio Moskwa.

Po wojnie:

Pracował jako architekt w pracowni urbanistyczno-architektonicznej Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a następnie w Biurze Planowania Rozwoju Warszawy.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Należał do Błękitnej Jedynki Żeglarskiej.

W czasie wojny:
Po wojnie:

Członek i Sekretarz Generalny Towarzystwa Urbanistów Polskich, członek Stowarzyszenia Architektów Polskich. Ekspert ONZ.

Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

Był członkiem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Dnia 03.03.1944 roku dołączył do 6 Brygady “Konara”. Został skierowany do 1 drużyny “Pawła” w 1 plutonie “Szkraba”. Brał udział w akcji na Ostrowiec i Worniany, w której został ranny.  Został odesłany na melinę do Józefina, a do oddziału powrócił w połowie czerwca. Po rozwiązaniu 6 Brygady początkowo dołączył do oddziału “Tońki” zmierzającego w stronę Warszawy, jednak postanowił wrócić do rodziny.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1944-01-00[03-03] - 1944-07-00
Pełnione funkcje:

strzelec, amunicyjny

Oddział względnie pion organizacyjny:6 WB AK, 1 komp., 1 plut., 1 dr.
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Brał udział w akcji wyzwolenia Wilna- operacji “Ostra Brama”.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Brat Wacław ps. Rum

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Armii Krajowej;

Złoty Krzyż Zasługi;

Srebrny Krzyż Zasługi.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:

Był współautorem projektu odbudowy miasta Skopje i Chimbote po trzęsieniu ziemi.

Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Cierpiński J. (oprac.), W Wielkich Zacharyszkach i w Wilnie. Zapiski, notatki, wspomnienia, Bydgoszcz 2005, s. 85-153, 228-334;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.38.31;

Spis 6 Wileńskiej Brygady AK (maszynopis) Archiwum Muzeum Okręgu Wileńskiego AK w Łodzi “Wiano”;

ŚZŻAK Okręg Warszawa, teczka osobowa Janusza Zygmunta Cierpińskiego.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?