Charewicz, Michał

Michał Charewicz

pseud. Mita, Sęp

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1919-11-03
Miejsce urodzenia:Wilno
Data śmierci:2004-08-15
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Wacław
Imię matki:Elżbieta
Nazwisko panieńskie matki:Wojskiewicz
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Studiował 2 lata na Uniwersytecie w Lund w Szwecji oraz na Akademii Nauk Politycznych w Warszawie.

Służba wojskowa
Przed wojną:

Należał do Przysposobienia Wojskowo-Lotniczego w gimnazjum imienia Zygmunta Augusta.

W czasie wojny:
Po wojnie:

Od 10.1944 r. do 05.1945 r. pracował w konsulacie w Sztokholmie, wydział wywiadu.

Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻAK

ZBoWiD

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Dzielnica “B” w batalionie mjr “Roga”, od 09. – 12.1942 r. służył w konspiracji, służba łączności i wywiadu wydziału Informacji i Propagandy Delegatury Rządu RP. Akcje wywiadowcze i dywersyjne transportów hitlerowskich.

Data zaprzysiężenia:1942-05-03
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Od 01. do 05.1943 r. przebywał w obozie karnym w Prowieniszkach, następnie od 06.1943 r. do 08.1944 r. w obozie karnym w Ivald w Finlandii.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum ŚZŻAK, Warszawa.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?