Mianowski, Krzysztof Maciej

Krzysztof Maciej Mianowski

pseud. Huzar, Maciek

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1923-05-07
Miejsce urodzenia:Wilno
Data śmierci:2000-02-16
Miejsce śmierci:Warszawa
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Stanisław
Imię matki:Kamilla
Nazwisko panieńskie matki:Cierpińska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Absolwent Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta w Wilnie.

W czasie wojny:
Po wojnie:

Po repatriacji podjął studia na Wydziale Inżynierii Budowlanej w Lublinie, następnie przeniósł się do Gliwic na Politechnikę Śląską. Studia ukończył na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Warszawskiej. W 1969 r. uzyskał doktorat, a w 1983 tytuł profesora nadzwyczajnego.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Przez krótki okres czasu pracował w Polskim Radiu. W latach 1964-89 r. pracował w Instytucie Techniki Budowlanej.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Harcerz Błękitnej Jedynki Żeglarskiej

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻAK

ZBoWiD

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od grudnia 1943 r. służył w 6 Brygadzie “Konara”. Został ranny w akcji w Wornianach.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1944-01-00 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:6 WB AK, 1 komp.
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

Ochotnik do Armii Berlinga.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Po rozbrojeniu przebywał w obozie na Majdanku.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Walecznych

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Złoty Krzyż Zasługi

Krzyż Armii Krajowej

Medal Wojska

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:

Jest autorem wiele prac z zakresu techniki budowlanej

Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum ŚZŻAK oddział w Warszawie;

Cierpiński J. (oprac.), W Wielkich Zacharyszkach i w Wilnie. Zapiski, notatki, wspomnienia, Bydgoszcz 2005, s. 291-292, 342-343, 348, 361, 418-419;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618. 38.31;

“Wileńskie Rozmaitości”, nr 3 (59), 2000;

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, Bydgoszcz 1995, t. 2, s. 145-146.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?