Łukomski, Witold

Witold Łukomski

pseud. Zorian

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1925-03-11
Miejsce urodzenia:Warszawa [Wilno]
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Józef
Imię matki:Maria
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: major
Data: 1955-06-22
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Od 11.1944 r. do 10.10.1963 r. służba w (L)WP jako pilot w stopniu majora.

Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Pilot

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻAK

ZBoWiD

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Od 01.1940 r. do 10.1943 r. działał w konspiracji jako sekcyjny. Pracował w konspiracyjnej gazecie “Za Naszą i Waszą Wolność”.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Należał do 3 Brygady “Szczerbca”.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-11-00 - 1944-07-17
Pełnione funkcje:

plutonowy

Oddział względnie pion organizacyjny:3 WB AK, 2 plut., 1 komp.
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Od 15.12.1940 r. do 16.06.1941 r. przebywał w więzieniu na Łukiszkach za działalność konspiracyjną.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Krzyż Armii Krajowej

Krzyż Walecznych

Krzyż Partyzancki

Srebrny Krzyż Zasługi

Medal Wojska (czterokrotnie)

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Cierpiński J. (oprac.), W Wielkich Zacharyszkach i w Wilnie. Zapiski, notatki, wspomnienia, Bydgoszcz 2005, s. 269;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.38.13, s. 3;

Kłosiński Z., 3. Wileńska, Białystok 1995, s. 262;

Spis 3. Wileńskiej Brygady AK, (bdmw), maszynopis Archiwum Muzeum Okręgu Wileńskiego AK “Wiano” w Łodzi;

SPP, Akta Głównej Komisji Weryfikacyjnej, sygn. KW2-2387;

ŚZŻAK Okręg Wilno (Warszawa), teczka osobowa, Łukomski Witold;

“Wileńskie Rozmaitości”, 2005, nr 6 (93), s. 54.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?