Liksza, Włodzimierz Ludwik

Włodzimierz Ludwik Liksza

pseud. Bagnet, Empt

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1930-02-09
Miejsce urodzenia:Nowogródek
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Aleksander
Imię matki:Stanisława
Nazwisko panieńskie matki:Malinowska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:

W 1941 r. ukończył jezuicką szkołę powszechną w Wilnie. W czasie konspiracji uzyskał maturę na tajnych kompletach.

Po wojnie:

Niepełne wyższe

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

W 1948 r. zaczął pracę jako dziennikarz w Filmie Polskim. Od 1950 r. rozpoczął współpracę z “Expresem Wieczornym”, gdzie przepracował 41 lat.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻAK

ZBoWiD

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Zanim wstąpił do AK prowadził konspiracyjną działalność wywiadowczą.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Zawyżając swój wiek o 2 lata, w 05.1944 r. zaciągnął się do 1 Brygady “Juranda”; 1 pluton. Wziął udział we wszystkich akcjach bojowych Brygady, w tym w walkach o wyzwolenie Wilna.

Data zaprzysiężenia:1944-05-01
Czasookres:1944-05-01 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:

strzelec

Oddział względnie pion organizacyjny:Zgrupowanie nr 2 , 1 WB AK
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

W 1947 r. razem z sześcioma kolegami założył w Międzylesiu Ruch Oporu Armii Krajowej. Przyjął wtedy pseudonim “Emoj”. Działalność została przerwana po zatrzymaniu Wojciecha Kowalskiego “Długiego” w momencie transportowania broni.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Został aresztowany 13.07.1944 roku i umieszczony w tymczasowym więzieniu w szkole technicznej przy ul. Kopanica w Wilnie, ale po dwóch dniach udało mu się zbiec.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Krzyż Armii Krajowej

Krzyż Partyzancki

Złoty Krzyż Zasługi

Srebrny Krzyż Zasługi

Odznaka Weterana Walk o Niepodległość

Medal Edukacji Narodowej

Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.61.48;

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, t. 4, (red.) Malinowski J., Bydgoszcz 1995, s. 111-112;

ŚZŻAK Okręg Wilno (Warszawa), teczka osobowa Włodzimierza Ludwika Liksza;

Tomkiewicz M., Więzienie na Łukiszkach w Wilnie 1939-1953, Warszawa 2018, s. 187.

“Wileńskie Rozmaitości”, 2007, nr 2 (101), s. 111-112.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?