Mongird, Zbigniew

Zbigniew Mongird

pseud. Kuna

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1922-10-04
Miejsce urodzenia:Brześć
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Adam
Imię matki:Felicja
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

Należał do ZBoWiD

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W marcu 1942 r dostał przydział do Placówki Terenowej AK Wielkie Soleczniki, w której był do lipca 1943 r. Następnie pod koniec lipca 1943 r. został oddelegowany do patrolu dywersyjnego Kedyw-u Baza “Miód” w rejonie Jaszun oraz służył w oddziale leśnym, pod dowództwem por. Andrzeja Święcickiego “Frycz”. Od lipca 1943 do marca 1944 r. brał udział w trzech włamaniach do niemieckich składów amunicyjnych i bomb lotniczych koło Jaszun, w cięciu kolejowym koło Solecznik oraz w wybijaniu trotylu z bomb i jego transporcie. Od marca do końca sierpnia 1944 r. będąc w oddziale leśnym rał udział w akcjach bojowych m.in. 22 kwietnia w Jaszunach oraz 4 maja w Porudominie, 24 maja na torach koło Rudziszek, 29 czerwca w Szyłany, 5 lipca Duksztach, 9 lipca w Klewianach, od 17-19 w Wołkorabiszki-Sędków. Powracając do Puszczy Rudnickiej oddział Bazy “Miód” został rozbrojony przez wojska sowieckie.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1942-03-00 -1944-08-31
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:6 WB AK
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

patrol dywersyjny KEDY Baza “Miód” w rejonie Jaszun- dowództwo por. Andrzeja Święcickiego “Frycz”

oddział leśny dowództwo- por. Andrzeja Święcickiego “Frycz”.

 

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum ŚZŻAK oddział w Warszawie;

Cierpiński J. (oprac.), W Wielkich Zacharyszkach i w Wilnie. Zapiski, notatki, wspomnienia, Bydgoszcz 2005, s. 474;

Spis 6 Wileńskiej Brygady AK (maszynopis) Archiwum Muzeum Okręgu Wileńskiego AK w Łodzi “Wiano”.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?