< class="bt_bb_headline_tag">
" subheadline="" font="" font_size="" color_scheme="" color="" align="" url="" target="_self" html_tag="h1" size="medium" dash="top" el_id="" el_class="" el_style=""]

Włodzimierz [Józef] Mikuć

pseud. Jarema, Grob, Wić, Wiś

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1927-07-31
Miejsce urodzenia:Mańkiewicze [Macikiewicze]
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Witold
Imię matki:Janina
Nazwisko panieńskie matki:Dryżyńska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapral
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: podporucznik
Data: 2001-04-02
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył szkołę powszechną w Wilnie.

W czasie wojny:

Ukończył 4 klasy gimnazjalne na tajnych kompletach.

Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W 1943 r. został zaprzysiężony do lokalnej partyzantki AK. przez Olgierda Lichodziejewskiego “Biskupa”. Po zaprzysiężeniu działał w komórce wywiadu kolejowego (na linii Wilno-Leningrad).  W listopadzie zagrożony aresztowaniem w wieku 16, uciekł do lasu i dołaczył do plutonu por. Wilhelma Diettmeyera “Wilka”.  W styczniu 1944 r. został żołnierzem I Brygady Wileńskiej AK w 2 plutonie “wiejskim” zwiadzie konnym,”szturmówce”.  Przed szturmem Wilna został wysłany przez por. “Juranda” w okolice Bujwidz i Niemczyna w celu wyprowadzenia z konspiracji tamtejszej siatki i doprowadzenia do brygady. Następnie w sierpniu 1944 r. pod Niemenczynem dołączył do oddziału partyzantki antysowieckiej por. Mariana Plucińskiego “Mścisława”. Później od października służył u ppor. Segiusza Kościałkowskiego “Fakira”, dowodząc zwiadem konnym. Po rozbiciu oddziału pchor. “Fakira” w m. Raubiszki 4 lutego 1945 r. przez NKWD, objął dowództwo nad czterdziestoosobowego oddziału ocalałego z obławy. Oddział został rozbity pod Oszmianą 23 lutego przez NKWD, które pozorowało rosyjski oddział partyzantki antykomunistycznej tzw. białe kożuszki. Włodzimierz Mikuć “Wiś” został aresztowany przed atakiem jakie dopuściło się NKWD, na ludności cywilnej i partyzantach we wsi Ławże, w wyniku czego uniknął śmierci.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-11-00 - 1945-02-23
Pełnione funkcje:

Na początku wykonywał obowiązku w wywiadzie, następnie dowodził zwiadem konnym u ppor. “Fakira” później objął dowództwo nad oddziałem po śmierci “Fakira”.

Oddział względnie pion organizacyjny:1 WB AK, 3 komp, 2 plut.
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

przez Olgierda Lichodziejewskiego “Biskup”,

por. Wilhelma Diettmeyera “Wilk”,

por. “Juranda”,

por. Marian Pluciński “Mścisława”,

ppor. Segiusz Kościałkowski “Fakir”,

Zygmunt Dziarmaga-Działyński,

Janusz Pawliński.

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Ludwik Mikuć (brat) służył w I Brygadzie Wileńskiej AK jako łącznik.

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

W nocy 23/24.02.1945 po bitwie z NKWD we wsi Ławże został schwytany. Sądzony był w Moskwie na Łubince, wraz z aresztowanym Zygmuntem Dziarmagą-Działyńskim oraz Januszem Pawlińskim. Po zakończeniu procesu otrzymał na Łubiance wyrok 8 lat obozu pracy. Po ogłoszonym wyroku przebywał w moskiewskim więzieniu Butyrki i obozie “Krasnaja Presnia”. Później był w obozie w Salikomsku, łagrach Nyrob, Zielonaja, Bubył (Ural), Karagandzie (Kazachstan). Pracował przy wyrębie lasów, przy budowie kopalń węgla oraz w kopalniach. Zwolniony został 11.1955 roku.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Walecznych,Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski, Krzyż Partyzancki, Krzyż Zasługi dla ZHP z Mieczami.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum ŚZŻAK oddział w Warszawie;

Baza Danych Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, [online:] https://armiakrajowa-lagiernicy.pl/baza-zolnierzy-lagiernikow/entry/585/ [dostęp: 01.06.2020 r.];

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.38.21, s. 1;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.61.48;

Krajewski K., Jan Borysewicz “Krysia” “Mściciel” 1913-1945, Warszawa 2013, s. 175, 176;

Malinowski L. J., 1 Wileńska Brygada AK “Juranda”. Relacje żołnierzy, wspomnienia dowódców, Warszawa-Kraków 2014, s. 442.

Widejko J., Wspomnienia najmłodszego partyzanta III Partyzanckiej Brygady AK “Szczerbca” i Samoobrony Wileńskiej AK “Komara” w latach od I 1944 r. do III 1945 r., Kraków 2005, s. 87, 128, 129.

Ikonografia
Ewentualne uwagi

Był świadkiem na procesie “16 Przywódców Polski Podziemnej” .

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?