Karyszkowski, Jan

Jan Karyszkowski

pseud. Szkwał

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1927-05-03
Miejsce urodzenia:Przemyśl
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Leon
Imię matki:Janina
Nazwisko panieńskie matki:Muchlińska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczęszczał do Gimnazjum im. Zygmunta Augusta w Wilnie. Kontynuuje naukę na Tajnych Kompletach

W czasie wojny:
Po wojnie:

Złożył egzamin maturalny w Gimnazjum im Augusta Witkowskiego w Krakwoie

Ukończył Wyższą Szkołę Inżynierską w Lublinie , inżynier mechanik.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Od 1948-1956 r. – Oficerskiej Szkole Arterii w Toruniu, Służy od 11.1950 r. jako oficer w jednostkach wojskowych.

Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

Pracownik fizyczny

Po wojnie:

Praca w zakładach melioracyjnych – stanowiska techniczne,
Szkolnictwo Zawodowe,

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻAK

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Od 11.1943-06.1944 był w Szarych Szeregach.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Włącza się w działalność konspiracyjną. Od 06.1944-07.1944 r. był w 3 Wileńskiej Brygadzie AK.

Bierze udział w operacji “Ostra Brama”

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-11-00-1944-07-00
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:3 WB AK, 3 komp.,2 plut
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Udział w akcji “Ostra Brama”.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

por. Gracjan Fróg  „Góral” i „Szczerbiec”.

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

Od 08.1944-05.1945 r. był w (L)WP.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Po rozbrojeniu jednostki aresztowany przez NKWD i osadzony w obozie w Miednikach i wywieziony do łagru w Kałudze. Zwolniony w styczniu 1946 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Represjonowany za  przynależność do AK.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Złoty Krzyż Zasług, 1986,

Medal Brązowy Sił Zbrojnych w Służbie Ojczyzny, 1955,
Odznaka Pamiątkowa 3 Brygady AK “Szczerbca”, nr 230.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Kłosiński Z., 3. Wileńska, Białystok 1995, s. 257;

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, t. 2, (red.) Malinowski J., Bydgoszcz 1995, s. 229;

ŚZŻAK Okręg Wilno (Warszawa), teczka osobowa Karyszkowski Jan.

 

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?