Bałasz , Michał

Michał Bałasz

pseud. Meksykanin

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1924-01-22
Miejsce urodzenia:Wilno
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Jerzy
Imię matki:Helena
Nazwisko panieńskie matki:Jakomowicz
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył szkołę powszechną i uczęszczał do gimnazjum mieszczącego się w Domu Towarowym braci Jabłkowskich.

W czasie wojny:

Szkoła średnia w Postawach.

Po wojnie:

Wyższe studia na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej, a od 1952 r. Politechniki Gdańskiej. W 1954 r. otrzymał dyplom mgr.inż.

Służba wojskowa
Przed wojną:

Przysposobienie Wojskowe

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

Pracował kolejno w Nikolsku, Duniłowiczach i Postawach jako rachmistrz.

Po wojnie:

Pełnił funkcję Architekta Miejskiego w Białymstoku. Następnie pracował w Biurze Projektów “Inwestprojekt” na stanowiskach projektanta, kierownika zespołu, kierownika pracowni. Kierował też Zespołem Głównych Specjalistów przedsiębiorstwa. jest autorem wielu projektów architektonicznych m.in. kościołów, cerkwi, obiektów użyteczności publicznej, domów i osiedli mieszkaniowych. W 1988 r. przeszedł na emeryturę.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻAK

ZBoWiD

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Rejon Michalski.

Oddział Ochrony Sztabu 4 Brygady “Narocza” mjr Węgielnego, następnie samodzielna kompania sapersko-minerska por. “Szyszki”

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1944-02-00-1944-07-18
Pełnione funkcje:

łącznik

Oddział względnie pion organizacyjny:4 WB AK, komp. sap.min.
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

1944-07-18-rozbrojony przez NKWD i internowany w Miednikach. Następnie wywieziony do Kaługi, następnie do lasów za Moskwą pracując przy jego wyrębie i załadunku na wagony. Do kraju wrócił w 1946-01-00.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Medal Wojska, nr 30180, 1948-08-15;

Krzyż Armii Krajowej, nr 27058;

Złoty Krzyż Zasługi;

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, t. 3, (red.) Malinowski J., Bydgoszcz 1995, s. 154-155;

SPP, Akta Głównej Komisji Weryfikacyjnej, sygn. KW3-365;

ŚZŻAK Okręg Wilno (Warszawa), teczka osobowa Michała Bałasza;

“Wileńskie Rozmaitości”, 2001, nr 6 (68), s. 155.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?