Czudowski, Ludwik

Ludwik Czudowski

pseud. Maszynista, Wisko

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1920-04-27
Miejsce urodzenia:Lwów
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Wilhelm
Imię matki:Zofia
Nazwisko panieńskie matki:Koziar
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: strzelec
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: plutonowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Pracował w PKP.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻAK

ZBoWiD

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Oddział Dywersyjny, Lwów – Lewandówka.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1942-07-00 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:

Wywiadowca

Oddział względnie pion organizacyjny:5 DP AK
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Wziął udział w zajęciu szkoły podstawowej.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

1944-11-00 – 1946-05-00 aresztowany we Lwowie i wywieziony do pracy w kopalni węgla kamiennego w miejscowości Donbas-Krasnodon.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Armii Krajowej (z dn. 15.02.1985 r.)

Krzyż Partyzancki (nr 953-89-11 z dn. 03.05.1989 r.)

Medal Wojska (dwukrotnie; nr 35135 z dn. 15.08.1948 r.)

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Akta Głównej Komisji Weryfikacyjnej Studium Polski Podziemnej w Londynie, sygn. KW3 2517.
Archiwum ŚZŻAK we Wrocławiu, Okręg Lwów.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?