Grzesik-Grzenicki, Janusz

Janusz Grzesik-Grzenicki

pseud. Leszek Orzeszek

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1927-05-04
Miejsce urodzenia:Częstochowa
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Józef
Imię matki:Zofia
Nazwisko panieńskie matki:Kukwisz
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: podpułkownik
Data: 1968-10-12
Starszeństwo:
Organ nadający: Ministerstwo Obrony Narodowej
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W 1939 r. rozpoczął naukę w Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta w Wilnie.

W czasie wojny:

Kontynuował naukę na tajnych kompletach w Pokrajczyźnie.

Po wojnie:

Ukończył studia w Poznaniu na Wydziale Budownictwa Lądowego.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Po ukończeniu studiów pracował na kierowniczych stanowiskach w: Nowej Hucie, Krakowie, Stalowej Woli, Jaworznie Górniczym, Oświęcimiu, Wrocławiu, Poznaniu.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚOWiN “Ostra Brama”

ŚZŻAK

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Należał do konspiracji w majątku Pokrajczyzna.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W 11.1943 r. wstąpił do Oddziału Partyzanckiego “Wilczura”, który w 01.1944 r. wszedł w skład 1 Wileńskiej Brygady AK. Uczestniczył w wielu akcjach, m.in. pod Majerańcami, Ławryszkami, Antokolcami, Gieladnią, Komarowszczyzną, Mejszagołą.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-11-00 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:1 WB AK 3 plut., 3 komp.
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Zdołał uniknąć aresztowania przez Sowietów w trakcie rozbrojenia i dołączył do Oddziału Samoobrony “Mścisława”. Służył do jego rozwiązania w 12.1944 r.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

Pod koniec 1944 r. wstąpił do Armii Berlinga. Oddelegowano go do 2 Frontowej Szkoły Oficerów Rezerwy. W 1947 r. zakończył służbę w stopniu porucznika.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Po rozbrojeniu brygady wydostał się z okrążenia i ukrywał się w miejscowości Pokrajczyzna koło Niemęczyna.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Od 11.-12.1945 r. przebywał w więzieniu Informacji WP 14 Pułku Kawalerii, następnie od 05.1946 r. do 01.1947 r. ponownie trafił do aresztu śledczego w Informacji WP i skazany wyrokiem sądu wojskowego na rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Krzyż Armii Krajowej

Krzyż Walecznych (dwukrotnie)

Krzyż Partyzancki

Medal Wojska (dwukrotnie)

Medal Zwycięstwa i Wolności

Medal za Udział w Walkach o Berlin

Order Wojny Ojczyźnianej III Stopnia

Odznaka Grunwaldzka

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.61.48;

Malinowski L. J., 1 Wileńska Brygada AK “Juranda”. Relacje żołnierzy, wspomnienia dowódców, Warszawa-Kraków 2014, s. 435;

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, t. 3, (red.) Malinowski J., Bydgoszcz 1995, s. 230;

SPP, Akta Głównej Komisji Weryfikacyjnej, sygn. KW2-1254;

ŚZŻAK Okręg Wielkopolska (Poznań), teczka osobowa Janusza Grzesik-Grzenickiego;

Teczka osobowa Janusza Grzesik-Grzenickiego, w zbiorach Archiwum Państwowego w Poznaniu;

Tomkiewicz M., Więzienie na Łukiszkach w Wilnie 1939-1953, Warszawa 2018, s. 154;

“Wileńskie Rozmaitości”, 2003, nr 1 (75), s. 230.

 

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?