Kimbar, Czesław

Czesław Kimbar

pseud. Korzeń

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:Mężczyzna
Data urodzenia: 1925-12-23
Miejsce urodzenia:Wilno
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Piotr
Imię matki:Helena
Nazwisko panieńskie matki:Miłonajć
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapral podchorąży
Data: 1948-08-15
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: podpułkownik
Data: 1975-10-12
Starszeństwo:
Organ nadający: MON
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Wykształcenie średnie-ogólnokształcące.

W czasie wojny:
Po wojnie:

Rozpoczęte studia prawnicze i inżynierskie, nie dokończone.

Służba wojskowa
Przed wojną:

Wykształcenie specjalne wojskowe – szczebel dowódcy pułku,

Wojskowa organizacja na Wileńszczyźnie “Strzelczyki”, a następnie “Strzelcy”.

W czasie wojny:
Po wojnie:

Od 08.1944 r. do 1975 r. służba w (L)WP jako lotnik.

Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Praca w administracji (L)WP.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ZBoWiD

ŚZŻAK,

Środowisko “Ostra Brama”.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Służył w 5 Brygadzie “Łupaszki”, komp. “Olszyna”,a następnie w 4 Wileńskiej Brygadzie. Będąc w 4 WB AK uczestniczył w akcjach jako plutonowy oraz był pomocnikiem adiutanta (podlegał bezpośrednio “Roninowi”).

Uczestniczył przy rozbrajaniu żołnierzy niemieckich (mosty kolejowe i drogowe).

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-01-01-1944-07-27
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:4 WB AK
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Udział w operacji “Ostra Brama”

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

(L)WP

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Medal Wojska, leg. nr 458787, 15.08.1948,

Krzyż Armii Krajowej, leg. nr 45083, 07.11.1989,

Odznaka Grunwaldzka, leg. nr 222021, 07.05.1957,

Krzyż Partyzancki, leg. nr C-58215, 12.10.1958,

Odznaka “Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny”, nr 24246,

Odznaka Weterana Walk o Niepodległość, leg. nr 379335/606/15,

Odznaka pamiątkowa “Akcja Burza”, nr leg. I/15/116.

 

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

SPP, Akta Głównej Komisji Weryfikacyjnej, sygn. KW3-6878;

ŚZŻAK Okręg Poznań, teczka osobowa Czesława Kimbara.

Ikonografia
Ewentualne uwagi

W podrobionej metryce kościelnej podana data urodzenia: 23.12.1930 r. w Rudni k/Wilna.

Metryka należała do nieżyjącego młodszego brata.

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?