Jarkowski, Edward

Edward Jarkowski

pseud. Jarek

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1921-04-12
Miejsce urodzenia:Piotrogród
Data śmierci:2004-00-00
Miejsce śmierci:Sulechów
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Henryk
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻAK

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Początkowo zajmował się tworzeniem siatki AK wśród policjantów z policji białoruskiej w Duniłowiczach. Uczestniczył w zniszczeniu znajdującej się tam niemieckiej żandarmerii, po czym razem z grupą około 40 policjantów-Polaków wstąpił do Oddziału Partyzanckiego “Kmicica”. Służył tam w okresie od 03.07.-26.08.1943 r. Brał udział w rozbiciu żandarmerii niemieckiej w Kobylnikach i Żodziszkach. Po rozbrojeniu oddziału uratował się od rozstrzelania dzięki znajomości z majorem Said Samuiłem Szaszkowem, Kazachem. Następnie od 09.1943 r. służył w 5 Wileńskiej Brygadzie AK, początkowo w kawalerii “Dornika”, potem “Tatara”.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-07-03 - 1944-07-07
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:OP "Kmicica"; 5 WB AK; 4 WB AK
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Wywieziony do Kaługi.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.38.12, s. 1;

Grunt-Mejer Z., Przed “Łupaszką” u “Kmicica”. Wileńszczyzna 1943, Warszawa – Kraków 2015, s. 54, 95-96, 99, 203, 230-231, 233, 236-237, 239-240, 243-244, 246, 248, 268-269;

Oddział Partyzantów Polskich “Kmicica” nad Naroczą w 1943 r. we wspomnieniach żołnierzy i działaczy organizacji terenowej, (oprac.) Bednarczuk L., “Zeszyty Historyczne WiN-u”, 2004, r. XIII, nr 22, s. 76-77, 89;

Szewieliński W., U Kmicica i Łupaszki. Wspomnienia “Zawiszy” z oddziału “Kmicica” i 5 Wieleńskiej Brygady AK legendarnego Zygmunta Szendzielarza “Łupaszki”, Warszawa-Kraków 2015, s. 221, 240, 248;

ŚZŻAK Okręg Wielkopolska (Poznań), teczka osobowa Edwarda Jarkowskiego;

Teczka osobowa Edwarda Jarkowskiego, w zbiorach Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?