Andruszkiewicz, Witold

Witold Andruszkiewicz

pseud. Agawa, Miecznik, Licho, Stanisław, Witan

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1917-02-25
Miejsce urodzenia:Ejszyszki
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Antoni
Imię matki:Maria
Nazwisko panieńskie matki:Kandyba
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: sierżant
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: porucznik
Data: 2004-04-07
Starszeństwo:
Organ nadający: Wojskowa Szkoła Uzupełnień - Szczecinek
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Od 1936 r. służył w 1 pułku artyleryjskim w Wilnie.

W czasie wojny:

Wziął udział w wojnie obronnej do 22.09.1939 r. walcząc w szeregach 33 pułku artyleryjskiego lekkiego.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻAK

ZBoWiD

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Działał w 5 Brygadzie Zgrupowania nr 1 Okręgu AK Wilno w 2 kompanii rezerwowej “Puszcza”, 77 pp AK.

Data zaprzysiężenia:1942-03-21
Czasookres:1942-03-21 - 1944-07-12
Pełnione funkcje:

Dowódca kompanii

Oddział względnie pion organizacyjny:77 pp AK
Okręg:Okręg Nowogródek
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

W 03.1942 r. aresztowany przez NKWD. Następnie od 19.12.1944 r. do 11.05.1954 r. przetrzymywany w łagrze. Od 12.05.1954 r. do 19.12.1955 r. przebywał na zesłaniu w ZSRR.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Armii Krajowej

Krzyż Partyzancki

Medal Wojska

Medal za Udział w Wojnie Obronnej 1939 r.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Baza Danych Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, [online:] https://armiakrajowa-lagiernicy.pl/baza-zolnierzy-lagiernikow/entry/145/ (dostęp 21.05.2020 r.);

SPP, Akta Głównej Komisji Weryfikacyjnej, sygn. KW3-135;

ŚZŻAK Okręg Szczecin (Szczecin), teczka osobowa Witolda Andruszkiewicza;

ŚZŻAK Okręg Wielkopolska (Poznań), teczka osobowa Witolda Andruszkiewicza;

Teczka osobowa Witolda Andruszkiewicza, w zbiorach Archiwum Państwowego w Poznaniu;

Teczka osobowa Witolda Andruszkiewicza, w zbiorach Archiwum Państwowego w Szczecinie.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?