Bartoszewicz, Czesław

Czesław Bartoszewicz

pseud. Wróbel

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1928-04-08
Miejsce urodzenia:Jurgielany
Data śmierci:1966-03-07
Miejsce śmierci:Gdańsk
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Michał
Imię matki:Helena
Nazwisko panieńskie matki:Marcinowska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Średnie

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Placówka terenowa 7 Brygady “Wilhelma”. Otrzymał przydział do drużyny łączności w dyspozycji Stanisława Orłowskiego ps. “Kruk”, “Hak”, a następnie kpt. Jerzego Bronikowskiego ps. “Czarny Jan”.

Data zaprzysiężenia:1943-05-03
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Goniec dyspozycyjny, sekcja zaopatrzenia

Oddział względnie pion organizacyjny:7 WB AK, dr. łączn.
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Po rozbrojeniu Brygady przez NKWD pozostał w konspiracji i podjął działalność z Oddziałem samoobrony dowodzonym przez Hipolita Alesionka ps. “Hans”. Działał do 18 lipca 1945 r.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Armii Krajowej, leg. nr 31261.

Medal Wojska, leg. nr 33902.

Krzyż Partyzancki

Medal Zwycięstwa i Wolności

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/0618.02;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.45.04;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.49.05;

SPP, Akta Głównej Komisji Weryfikacyjnej, sygn. KW3-552;

ŚZŻAK Okręg Wileńsko-Nowogródzki (Warszawa), teczka osobowa Czesława Bartoszewicza.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?