Audycka, Bronisława

Bronisława Audycka

pseud. Bronka, Książniewska

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:kobieta
Data urodzenia: 1911-01-14
Miejsce urodzenia:Nowy Miadzioł
Data śmierci:1999-04-00
Miejsce śmierci:Gdańsk
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Benedykt
Imię matki:Maria
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: sierżant
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Średnie

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Należał do Związku Strzeleckiego w Nowym Madziole.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻAK

ZBoWiD (nr 0072116)

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Wstąpiła do Oddziału Partyzanckiego “Kmicica” z konspiracji w Madziole. Zajmowała się pozyskiwaniem funduszy oraz medykamentów. Następnie działała także w 5 Wileńskiej Brygadzie AK i 4 Wileńskiej Brygadzie AK “Narocz”.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Sanitariuszka

Oddział względnie pion organizacyjny:OP "Kmicica"; 5 WB AK; 4 WB AK
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Kontynuowała działalność jako łączniczka ukrywających się partyzantów i oddziałów jeszcze będących w terenie.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Brała udział w operacji “Ostra Brama”.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

porucznik Antoni Burzyński „Kmicic”
Zygmunt Szendzielarz „Łupaszko”

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Więziona od 07.1946 r. do 10.1946 r.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Walecznych

Krzyż Partyzancki

Medal Wojska

Medal Zwycięstwa i Wolności

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.38.12, s. 1;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.45.04;

Grunt-Mejer Z., Przed “Łupaszką” u “Kmicica”. Wileńszczyzna 1943, WarszawaKraków 2015, s. 53, 102, 199, 215, 252, 297298;

Oddział Partyzantów Polskich “Kmicica” nad Naroczą w 1943 r. we wspomnieniach żołnierzy i działaczy organizacji terenowej, (oprac.) Bednarczuk L., “Zeszyty Historyczne WiN-u”, 2004, r. XIII, nr 22, s. 86-87;

Szewieliński W., U Kmicica i Łupaszki. Wspomnienia “Zawiszy” z oddziału “Kmicica” i 5 Wieleńskiej Brygady AK legendarnego Zygmunta Szendzielarza “Łupaszki”, Warszawa-Kraków 2015, s. 219, 240, 244;

ŚZŻAK Okręg Wileńsko-Nowogródzki (Warszawa), teczka osobowa Bronisławy Audyckiej.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?