Werner, Krzysztof

Krzysztof Werner

pseud. Kmicic

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1928-10-14
Miejsce urodzenia:Drohobycz
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Adolf
Imię matki:Paulina
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: kapitan
Data: 2006-06-19
Starszeństwo:
Organ nadający: MON
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Aktywny organizator zjazdów i pielgrzymek drohobyczan w Polsce. Współinicjator powołania I Drohobyckiej Drużyny Harcerskiej “Orliki” w Drohobyczu. Wykonawca artystycznych opracowań graficznych (akty erekcyjne, pomniki, tablice pamiątkowe, podziękowania, itp.).

Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

Stowarzyszenie Łagierników

ŚZŻAK, w latach 1990-1999 członek zarządu opolskiego ŚZŻAK jako przewodniczący komisji historycznej. Stały chorąży pocztu sztandarowego oddziału opolskiego ŚZŻAK.

Związek Sybiraków w Opolu

ZBoWiD

Współinicjator i wiceprzewodniczący komitetu budowy pomnika-mauzoleum Sybiraków na Jasnej Górze w 1990 r. Współinicjator powołania Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej – oddziału opolskiego w 1990 r. Od 1996 r. wiceprezes opolskiego oddziału odpowiedzialnego za współpracę z Kurią Diecezjalną w Opolu i kapelanami AK, WP, Związku Sybiraków i ZHR.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Żołnierz AK Obwodu Drohobycz. Służył w szeregach AK w plutonie “Emira” aż do wkroczenia wojsk sowieckich i rozbrojenia.

Data zaprzysiężenia:1944-02-02
Czasookres:1944-02-02 - 1944-08-08
Pełnione funkcje:

Strzelec, łącznik.

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

26.10.1944 r. aresztowany przez NKWD w Drohobyczu. 20.03.1945 r. skazany przez Wojenny Trybunał Wojskowy NKWD za działalność w AK na 10 lat pozbawienia wolności w specjalnych łagrach pracy w ASRR Komi, Inta. Wrócił do kraju 16.07.1955 r. i przedostał się do Opola.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Armii Krajowej

Krzyż Partyzancki

Złoty Krzyż Zasługi

Srebrny Krzyż Zasługi

Medal Wojska

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum ŚZŻAK w Opolu;

CDCN, Archiwum Tarnopolskie Czesława Blicharskiego, Cz. Blicharski, Słownik Biograficzny Tarnopolan, t. VI, sygn. 1320/6/1F, s. 1225.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?