Michałowski, Kazimierz

Kazimierz Michałowski

pseud. Okularnik

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1922-08-27
Miejsce urodzenia:Dobrowola
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Józef
Imię matki:Michalina
Nazwisko panieńskie matki:Maciejewska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: kapral
Data: 1992-04-28
Starszeństwo:
Organ nadający: Wojskowy Komendant Uzupełnień - Białystok
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Ukończył średnią szkołę w Gorzowie Wielkopolskim.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Od 1946 pracował w Państwowym Zarządzie Wodnym w Gorzowie Wielkopolskim. W 1963 został służbowo przeniesiony do Ełku na stanowisku głównego księgowego Zakładów Roszarniczych. Po ich likwidacji w X 1969 podjął pracę w Centrali Rybnej w Białymstoku, gdzie pracował do X 1975. Od XI 1975 do IV 1982 pracował w Zjednoczeniu Budownictwa Wodnego i Melioracji w Białymstoku, a po jego likwidacji od V 1982 do V 1983 zaczął pracę w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania w Białymstoku. W VI 1983 przeszedł na emeryturę.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻAK

ZBoWiD

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Do AK wstąpił po ucieczce z więzienia, służył w 7 Wileńskiej Brygadzie “Wilhelma”. Brał udział w walkach tej brygady aż do czasu rozbrojenia przez Armię Czerwoną.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-11-00 - 1944-07-17
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:7 WB AK, 3 plut., 8 dr.
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

W 06.1943 aresztowany przez policję litewską za uchylanie się od pracy na rzecz “wielkich Niemiec” i osadzony początkowo w obozie przymusowej pracy w Rudnikach, gdzie przebywał do 09.1943. Stamtąd został przewieziony do więzienia na Łukiszkach w Wilnie, skąd udało mu się uciec w 11.1943.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Po rozbrojeniu był więziony w obozie w Miednikach Królewskich koło Wilna, następnie wywieziony do Kaługi koło Moskwy, gdzie przebywał od 4.08.1944 do 24.09.1944. Udało mu się uciec.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Partyzancki

Medal “Zwycięstwo i Wolność”

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/0618.14;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.49.05;

ŚZŻAK Okręg Białystok, teczka osobowa Kazimierza Michałowskiego;

Tomkiewicz M., Więzienie na Łukiszkach w Wilnie 1939-1953, Warszawa 2018, s. 124.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?