Zbiegieni, Adam

Adam Zbiegieni

pseud. Wołodyjowski

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1924-06-05
Miejsce urodzenia:Lwów
Data śmierci:2018-09-00
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Zdzisław
Imię matki:Maria
Nazwisko panieńskie matki:Hoffmann
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapitan
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: major
Data: 2017-03-01
Starszeństwo:
Organ nadający: MON
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył szkołę podstawową i średnią we Lwowie

W czasie wojny:

Do 1945 r. ukończył Szkołę Artystyczną na Wydziale Grafiki Użytkowej we Lwowie

Po wojnie:

Ukończył Politechnikę Gdańską na Wydziale Architektury Wnętrz.

PWSSP – Wrocław

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

ZPAP – Polska Sztuka Użytkowa Okręg Opole – Prezes Okręgu

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

W latach 1935-1939 był harcerzem.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻAK oraz ZBoWiD

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W Komendzie Obszaru Lwowskiego od 1942 r. w “sieci wtórnej”. Zdobył przeszkolenie na dowódcę komórki wywiadowczej AK w 1943 r. działającej przy Oddziale II/B Kontrwywiad. Następnie działał 6 komp 26 pp Mościska (Krysowice) Inspektorat Zachodni a podczas “Burzy” w Oddziałach leśnych AK.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1942-1944
Pełnione funkcje:

Dowódca komórki wywiadowczej oraz kurier kontrwywiadu.

Oddział względnie pion organizacyjny:5 DP AK 26 pp, Oddział II B Komenda Obszaru nr 3
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

W czasie akcji “Burza” na terenie Mościsk pod dowództwem  kpt. Sulimy ps. “Rotmistrz”.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

W 1949 r. aresztowany przez UB we Wrocławiu, przewieziony do Krakowa. Po 9 miesiącach śledztwa został przewieziony do więzienia na Montelupich w Krakowie spędzając tam 2 lata.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Armii Krajowej – 1985r.

Medal Wojska Polskiego (2 razy) – 1948r.

Krzyż Kawalerski OOP- 1978 r.

Srebrny Krzyż Zasługi – 1972 r.,

Medal 40-lecia Polski- 1984 r.

Krzyż Partyzancki – 1994 r.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum okręgu ŚZŻAK Opole;

Polaczek J., Zarys wspomnień z działalności w Ruchu Oporu grudzień 1975 r., (bdmw), rękopis w zbiorach BJ, sygn. Przyb 448/01, s. 38.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?