Wojdyła, Jan

Jan Wojdyła

pseud. Górniak, Maryniak

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1913-09-04
Miejsce urodzenia:Biłka Królewska
Data śmierci:2003-04-02
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku: Prudnik
Rodzice
Imię ojca:Michał
Imię matki:Maria
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Do wybuchu wojny studiował prawo na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie.

W czasie wojny:
Po wojnie:

Magister prawa.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

Zagrożony aresztowaniem wyjechał na roboty do Krzywego Rogu. Do Lwowa wrócił we 09.1941 r.

Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Działacz Stronnictwa Narodowego i Towarzystwa Szkoły Ludowej, współpracownik redakcji “Słowa Narodowego”.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

Członek Niezależnego Stowarzyszenia Kombatantów w Opolu nr leg. 0398/5

ŚZŻAK nr leg. 240.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Żołnierz Narodowej Organizacji Wojskowej we Lwowie. Pełnił funkcję inspektora terenowego Lwowskiej Komendy NOW. Następnie mianowany kierownikiem działu organizacyjnego w wydziale propagandy NOW od września 1943 r. do lipca 1944 r., członek redakcji “Słowa Polskiego”.

Oddział względnie pion organizacyjny:5 LDP AK
Okręg:Okręg Lwów
Przydział: Okręg AK Lwów, Podziemie Narodowe
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Kierownik Wydziału Propagandy Komendy Okręgu Lwowskiego NOW od 08.1944 r.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

11.04.1945 r. aresztowany przez NKGB we Lwowie obok Teatru Wielkiego. Skazany na 10-letni pobyt w łagrach, od listopada do grudnia przetransportowany do Szyrok łagru na Uralu, na północ od linii kolejowej Perm-Swierdłowski. Pracował przy ścinaniu drzew. Wrócił do kraju 08.09.1948 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Armii Krajowej (z dn. 15.10.1986 r., leg. nr 37227),
Odznaka Pamiątkowa “Burza”,
Odznaka Pamiątkowa “Weteran Walk o Niepodległość”.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:

Był autorem wielu relacji faktograficznych dotyczących konspiracji narodowej obszaru lwowskiego.

Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Biuletyn Informacyjny >>Akowiec<<, 2004, r. 6, nr 4 (21);

CDCN, Archiwum Tarnopolskie Czesława Blicharskiego, Cz. Blicharski, Słownik Biograficzny Tarnopolan, t. III, sygn. 1320/6/1C, s. 600-602;

ŚZŻAK Opole, teczka osobowa Jana Wojdyły;

Węgierski J., Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa, Kraków 1994, s. 50;

Węgierski J., Lwowska konspiracja narodowa i katolicka 1939-1947, Kraków 1994, s. 40, 59, 118, 178, 186, 189, 203-204, 213, 216, 219;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 64, 65, 279.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?