Szewc, Piotr

Piotr Szewc

pseud. Brzoza, Piotr

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1915-12-06
Miejsce urodzenia:Płaucza-Mała
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Dominik
Imię matki:Julia
Nazwisko panieńskie matki:Szewc
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: kapral
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył 4 klasy Szkoły Powszechnej. Nastepnie 2 maja 1936 roku zdał egzamin nadzwyczajny aby dalej kontynuować naukę. Następnie uczęszczał do Szkoły Handlowej której nie ukończył ze względu na wybuch wojny.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

W 1937 roku został powołany do czynnej służby wojskowej. Przydział dostał do Ośrodka Sapersko-Pionierskiego przy 12 Dywizji Piechoty w Tarnopolu. Po przeszkoleniu skierowany został do Szkoły Łączności Podoficerów w Krasnymstawie.  Po ukończeniu szkoły i awansie do stopnia kaprala został przyjęty na nadterminowego w tej jednostce.

W czasie wojny:

Brał czynny udział w walkach z Niemcami w okolicy Ilży-Starachowice. Po wycofaniu się do okolic Zamościa i we wsi Krasnobród powrócił do domu do Lwowa. Do Z.W.Z wstąpił w czerwcu 1940 roku (42 Okręg Lwów Zachód) , a we wrześniu 1942 został zaprzysiężony do AK we Lwowie na Podzamczu. Zaprzysiężenie było w obecności Grzegorza Maćkowa, który był dowódcą wojska, w której służył podczas kampanii wrześniowej. Przeszedł szkolenie konspiracyjne oraz poznał materiały wybuchowe w zakresie minerstwa. Został zdekonspirowany podczas dostarczenia broni do Basiówki koło Lwowa. Po nie udanej akcji wyjechał Basiówki z skąd został skierowany do pracy dywersyjnej jak wysadzanie torów kolejowych i mostów na linii Sambor-Stryj. Brał również w akcji “Burza”, gdzie wykonywał prace minerskie torów kolejowych na linii Sambor-Stryj. Służbę w Oddziale Partyzanckim AK pełnił do września 1944 roku. Następnie w listopadzie 1944 roku wyjechał do Lublina, gdzie wstąpił jako ochotnik do Wojska Polskiego. W grudniu został skierowany do Krakowa do Pierwszej Szkoły Oficerskiej Piechoty. 20 stycznia 1945 roku został formalnie przyjęty na zastępcę dowódcy plutonu. Następnie został przeniesiony do Trzeciej Oficerskiej Szkoły Piechoty w Inowrocławiu. Następnie został promowany do stopnia podporucznika i wysłany do Chełmna na dowódcę plutonu w 6 tym Pułku Zapasowym.

Po wojnie:

Po zakończeniu działań wojennych przydzielony został do Wojsk Ochrony Pogranicza i następnie został skierowany do 49 Odcinka, Batalion w Paczkowie. Służbę pełnił od 1945 do 1948 roku na różnych funkcjach dowódczych aż do nagłej demobilizacji z wojska na podstawie Art.63 z dnia 5.04.1948 roku.

Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

Pracował przez cały okres okupacji w hotelu “George” jako kelner.

Po wojnie:

Pracował w Spółdzielni Spożywczej jako kierownik restauracji w Paczkowie, gdzie pracował do 19578 roku.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

Od 1949 do 1971 roku był w ZBoWiD, Związku Kombatanckim RP. i Byłych Więźniów Politycznych w Paczkowie.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Do Z.W.Z wstąpił w czerwcu 1940 roku (42 Okręg Lwów Zachód) , a we wrześniu 1942 został zaprzysiężony do AK we Lwowie na Podzamczu. Zaprzysiężenie było w obecności Grzegorza Maćkowa, który był dowódcą wojska, w której służył podczas kampanii wrześniowej. Przeszedł szkolenie konspiracyjne oraz poznał materiały wybuchowe w zakresie minerstwa. Został zdekonspirowany podczas dostarczenia broni do Basiówki koło Lwowa. Po nie udanej akcji wyjechał Basiówki z skąd został skierowany do pracy dywersyjnej jak wysadzanie torów kolejowych i mostów na linii Sambor-Stryj. Brał również w akcji “Burza”, gdzie wykonywał prace minerskie torów kolejowych na linii Sambor-Stryj. Służbę w Oddziale Partyzanckim AK pełnił do września 1944 roku.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:czerwiec 1940-wrzesnia 1944
Pełnione funkcje:

miniarz

Oddział względnie pion organizacyjny:5 DP AK
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Brał również w akcji “Burza”, gdzie wykonywał prace minerskie torów kolejowych na linii Sambor-Stryj.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

Grzegorza Maćkowa-dowódca w okresie kampanii wrześniowej.

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Zdemobilizowany w 1948 roku z WOP ze względu na przynależność do AK.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Medal Wojska, Krzyż Kawalerski, Medal Wojska, Medal Zwycięstwa i Wolności, Krzyż Armii Krajowej, Krzyż Partyzancki, Medal za udział w Wojnie Obronnej 1939, Medal za Udział w walkach za Berlin, Krzyż Kampanii Wrześniowej, Odznaka Grunwaldzka.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum ŚZŻAK Lwów

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?