Skawiński, Marian

Marian Skawiński

pseud. Paw, Pawłowski

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1913-06-18
Miejsce urodzenia:Mościska
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Tadeusz
Imię matki:Anna
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: plutonowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył szkołę podstawową w Mościskach. W roku 1931 ukończył jednoroczną praktykę kancelaryjną w Starostwie Powiatowym w Mościskach i został przyjęty przez Lwowski Urząd Wojewódzki. Następnie latach 1935-1936 odbył obowiązkową służbę wojskową w Przemyślu, w czasie której ukończył szkołę Podoficerską w 6 Batalionie Telegraf w Jarosławiu.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Od lipca do sierpnia 1939 r. odbył 6-tygodniowe ćwiczenia wojskowe, które zakończyły się na krótko przed wybuchem wojny.

W czasie wojny:

Przynależność do organizacji AK od kwietnia 1943 do lipca 1944 roku. Po otrzymaniu karty mobilizacyjnej stawił się do 22 PAL w Przemyślu. Następnie z Przemyśla wraz z jednostką wyruszył na Śląsk. Na skutek ataku lotniczego przez samoloty niemieckie, pieszo udał się na południe. Za Pilicą wziął udział w bitwie, wyniku której jednostka, w której służył został rozbity. Następnie wyruszył w kierunku wschodnim za Biłgorajach, gdzie w lasach wraz z jednostką został otoczony prze wroga i dostał się do niewoli, z której następnie uciekł i dostał się na Wołyń do rodziny. W kwietniu 1943 r. wstąpił Armii Krajowej, przysięgę złożył w obecności Tadeusza Stachurskiego o ps. “Groźny” oraz Markiem Gawlikiem. Od kwietnia 1943 do lipca 1944 roku był w Oddziale Łączności pod dowództwem kpt. Zenona Kabskiego ps. “Lech” przy komendzie obwodu Mościska, którego komendantem oddziału był Ludwik Kurtycz ps. “Mazurkiewicz”. Pełniąc służbę w Oddziale Łączności zbierał informacje o ruchach wojsk niemieckich, działalności ukraińskiej policji powstańczej oraz o Powstańczej Armii UPA, która dzioałała na terenie Mościska. Brał udział w magazynowaniu broni i amunicji z rzutów dla Oddziałów AK. Następnie został przydzielony przez komendanta obwodu Ludwika Kurtycza o ps. “Mazurkiewicz” do Nowatyńskiego, który prowadził kancelarię adwokacką i miał za zadanie zorganizowanie władz administracyjnych. Wyniku czego został Komendantem Policji Powiatu w lipcu 1944 roku. W lipcu 1944 roku w Oddziale Leśnego “Lech” w 6 kampanii 2 batalionu 26 pp. pod dowództwem kpt. Zenona Kabskiego ps. “Lech”. Wraz z oddziałem brał udział w marszu ku walczącej Warszawie. 18 stycznia 1944 roku oddział Leśnego “Lech” został rozbrojony przez wojska Sowieckie w miejcowości Rudnik nad Sanem.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Pracował w Lwowskim Urzędzie Wojewódzkim. Następnie w 1937 roku podjął racę w Państwowym PZU w w Mościskach gdzie pracował do wybuchu wojny.

W czasie wojny:

Od października 1939 do 22.VI.1941 r. pracował w Zakładzie Ubezpieczeń w Mościskach za okupacji ZSRR i niemieckiej.

Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

zbierał informacje o ruchach wojsk niemieckich, działalności ukraińskiej policji powstańczej oraz o Powstańczej Armii UPA, która dzioałała na terenie Mościska, Komendant Policji Powiatu.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

zbierał informacje o ruchach wojsk niemieckich, działalności ukraińskiej policji powstańczej oraz o Powstańczej Armii UPA, która dzioałała na terenie Mościska, Komendant Policji Powiatu

Oddział względnie pion organizacyjny:5 DP AK, 26 pp
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

Ludwik Kurtycz ps.”Mazurkiewicz”, maj. Nowatyński, Zenon Kabski.

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

W 1949 roku aresztowany przez UB i więziony przez 5 miesięcy. Podejrzany był za wrogie działanie przeciw władzom ludowym. Ze względu na brak dowodów został zwolniony.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Medal ” Za udział w wojnie obronnej 1939″

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum okręgu ŚZŻAK Opole

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?