Zych, Władysław

Władysław Zych

pseud. Bolesław, Buczacki, Falko, Piechota, Podolski, Prosper, Szary

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Marian Czerkawski
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1899-06-05
Miejsce urodzenia:Buczacz
Data śmierci:1981-05-22
Miejsce śmierci:Chepstow; Walia
Miejsce pochówku: Hereford; Walia
Rodzice
Imię ojca:Franciszek
Imię matki:Maria Zofia
Nazwisko panieńskie matki:Schutt
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: porucznik
Data: 1922-09-01
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył szkołę powszechną i gimnazjum we Lwowie. Absolwent Uniwersytetu Lwowskiego. W 1926 r. obronił tam doktorat z filozofii. W 1937 r. habilitował się.

W czasie wojny:

W 1940 r. uzyskał tytuł profesora paleontologii Uniwersytetu Jana Kazimierza.

Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Uczestniczył również w powstaniu śląskim. Służył w WP.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Był asystentem paleontologiem, następnie docentem w Wydziale Matematyczno-Fizycznym na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego we Lwowie. Badał dewońskie ryby pancerne i bezżuchwowce.

W czasie wojny:

Po wojnie nie wrócił do pracy w zawodzie wskutek pogorszonego stanu zdrowia w obozach. Zajmował się pracą z młodzieżą oraz harcerstwem.

Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:

Okręgowy Delegat Rządu z ramienia ZWZ-1

Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Założył organizację z członków Związku Powstańców Śląskich, Legii Zaolziańskiej, Organizacji Obrońców Ojczyzny, Związku Oficerów Rezerwy i Związku Kombatantów. Powstałe trzy bataliony zostały włączone do ZWZ-1.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Po wybuchu II wojny światowej działał w podziemiu  i był przedstawicielem Delegatury Rządu RP na Obszar Lwów. Dysponował radiostacją pułkownika Macielińskiego “Kornela” przez która mieli kontakt z bazą “Bolek” (Bukareszt). W 01.1940 roku dowództwo nad obwodem “Ulica Zielona”, zajmującym południową część Okręgu Lwów-Wschód. W kwietniu objął funkcję komendanta całego Okręgu.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Zastępca szefa Oddziału IX sztabu Komendy Obszaru

Oddział względnie pion organizacyjny:Oddział IX Komenda Obszaru nr 3
Okręg:Okręg Lwów
Przydział: ZWZ-1 Obszar nr 3 Organizacja „Kornela” (kwiecień 1940-wrzesień 1941)
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

W 1943 r. aresztowany przez Niemców pod nazwiskiem Czerkawski. Został wysłany do obozu Auschwitz-Birkenau, następnie do Dachau, gdzie przebywał do końca wojny.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Złoty Krzyż Zasługi

Śląski Krzyż Powstańczy

Złoty Krzyż Rycerski I klasy Orderu Wazów

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Fundacja CDCN, Wykaz fotografii i filmów ze zbioru Jerzego Węgierskiego dotyczących organizacji konspiracyjnych okresu wojny i okupacji na terenie Małopolski Wschodniej, nr 0374D, 374;

Mazur G., Skwara J., Węgierski J., Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa 1 IX 1939 – 5 II 1946, Katowice 2007, s. 5, 40, 64, 96, 126, 147, 149, 156, 157, 168, 170, 172 i in;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 30, 35, 87;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

Tomaszewski B., Węgierski J.,  Zarys Historii Lwowskiego Obszaru ZWZ-AK, Warszawa 1987, s. 8;

Węgierski J., Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa, Kraków 1994, s. 20, 23;

Węgierski J., Komendy Lwowskiego Obszaru i Okręgu Armii Krajowej 1941-1944, Kraków 1997, s. 14-15, 18, 21, 20-31m 287, 388-384, 398-399, 403-404;

Węgierski J., Lwowska konspiracja narodowa i katolicka 1939-1947, Kraków 1994, s. 24, 279-280;

Węgierski J., Obsada osobowa lwowskiego obszaru SZP-ZWZ-AK-NIE w latach 1939-1945, Kraków 2000, s. 18;

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 283.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?