Zych, Władysław

Władysław Zych

pseud. Bolesław, Buczacki, Falko, Piechota, Podolski, Prosper, Szary

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Marian Czerkawski
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1899-06-05
Miejsce urodzenia:Buczacz
Data śmierci:1981-05-22
Miejsce śmierci:Chepstow; Walia
Miejsce pochówku: Hereford; Walia
Rodzice
Imię ojca:Franciszek
Imię matki:Maria Zofia
Nazwisko panieńskie matki:Schutt
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: porucznik
Data: 1922-09-01
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył szkołę powszechną i gimnazjum we Lwowie. Absolwent Uniwersytetu Lwowskiego. W 1926 r. obronił tam doktorat z filozofii. W 1937 r. habilitował się.

W czasie wojny:

W 1940 r. uzyskał tytuł profesora paleontologii Uniwersytetu Jana Kazimierza.

Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Uczestniczył również w powstaniu śląskim. Służył w WP.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Był asystentem paleontologiem, następnie docentem w Wydziale Matematyczno-Fizycznym na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego we Lwowie. Badał dewońskie ryby pancerne i bezżuchwowce.

W czasie wojny:

Po wojnie nie wrócił do pracy w zawodzie wskutek pogorszonego stanu zdrowia w obozach. Zajmował się pracą z młodzieżą oraz harcerstwem.

Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Założył organizację z członków Związku Powstańców Śląskich, Legii Zaolziańskiej, Organizacji Obrońców Ojczyzny, Związku Oficerów Rezerwy i Związku Kombatantów. Powstałe trzy bataliony zostały włączone do ZWZ-1.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Po wybuchu II wojny światowej działał w podziemiu  i był przedstawicielem Delegatury Rządu RP na Obszar Lwów. Dysponował radiostacją pułkownika Macielińskiego “Kornela” przez która mieli kontakt z bazą “Bolek” (Bukareszt). W 01.1940 roku dowództwo nad obwodem “Ulica Zielona”, zajmującym południową część Okręgu Lwów-Wschód. W kwietniu objął funkcję komendanta całego Okręgu.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Zastępca szefa Oddziału IX sztabu Komendy Obszaru

Oddział względnie pion organizacyjny:Oddział IX Komenda Obszaru nr 3
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

W 1943 r. aresztowany przez Niemców pod nazwiskiem Czerkawski. Został wysłany do obozu Auschwitz-Birkenau, następnie do Dachau, gdzie przebywał do końca wojny.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Złoty Krzyż Zasługi

Śląski Krzyż Powstańczy

Złoty Krzyż Rycerski I klasy Orderu Wazów

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Boradyn Z., Chmielarz A., Piskunowicz H., Z dziejów Armii Krajowej na Nowogródczyźnie i Wileńszczyźnie (1941–1945), Radom 1997, s.;

Fundacja CDCN, Wykaz fotografii i filmów ze zbioru Jerzego Węgierskiego dotyczących organizacji konspiracyjnych okresu wojny i okupacji na terenie Małopolski Wschodniej, nr 0374D, 374;

Korab-Żebryk R., Operacja wileńska AK, Warszawa 1985, s.;

Mazur G., Skwara J., Węgierski J., Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa 1 IX 1939 – 5 II 1946, Katowice 2007, s. 5, 40, 64, 96, 126, 147, 149, 156, 157, 168, 170, 172 i in;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 30, 35, 87;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

Węgierski J., Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa, Kraków 1994, s. 20, 23;

Węgierski J., Komendy Lwowskiego Obszaru i Okręgu Armii Krajowej 1941-1944, Kraków 1997, s. 14-15, 18, 21, 20-31m 287, 388-384, 398-399, 403-404;

Węgierski J., Obsada osobowa lwowskiego obszaru SZP-ZWZ-AK-NIE w latach 1939-1945, Kraków 2000, s. 18.

Żołnierze Wołynia, Warszawa 2002, s. 283.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?