Zarembiński, Wiktor

Wiktor Zarembiński

pseud. Azis, Kmita, Zrąb

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Wacław Sieńko, Witwicki
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1903-10-11
Miejsce urodzenia:Łabunie
Data śmierci:1943-04-17
Miejsce śmierci:Lwów
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Leon
Imię matki:Maria
Nazwisko panieńskie matki:Berbecka
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: rotmistrz
Data: 1937-03-19
Starszeństwo: ze starszeństwem
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: major
Data: 1942-09-03
Starszeństwo: ze starszeństwem
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczęszczał do szkoły średniej w Niemirowie. W 01.1918 r. przerwał naukę w V klasie gimnazjalnej i zaciągnął się wojska.

Ponownie rozpoczął naukę i w 05.1920 r. zdał egzamin do VIII klasy gimnazjum w Sosnowcu.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

W 01.1918 r. przerwał naukę i zaciągnął się jako ochotnik do szwadronu 6 Pułku Ułanów, który formował się w Winnicy i wchodził w skład II Korpusu Polskiego w Rosji.

W 07.1920 r. jako ochotnik wstąpił do 6 Pułku Ułanów Kaniowskich, który formował się w Będzinie. Tam przebył kampanię bolszewicką.

W latach 1922-24 uczył się w Szkole Oficerskiej w Bydgoszczy. 25.09.1924 r. został wcielony do 4 Pułku Ułanów Zaniemeńskich i przydzielony do 2 szwadronu. Od 19.12.1924 r. p.o. dowódcy tego szwadronu.

6.10.1926 r. został przeniesiony do 3 Pułku Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego w Wołkowysku. Pełnił tam funkcję oficera żywnościowego, oficera oświatowego, ds. materiałowych i wychowawczych. Przez krótki czas był także adiutantem pułku i dowódcą 4 szwadronu.

14.08.1931 r. został odkomenderowany do 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich we Lwowie, gdzie do 07.1932 r. p.o. dowódcy 3 szwadronu. Od 03.1934 r. służył w 24 Pułku Ułanów w Kraśniku w 10 Brygadzie Pancernej, gdzie objął stanowisko dowódcy w szwadronie karabinów maszynowych. W 1938 r. został dowódcą 4 szwadronu.

W czasie wojny:

Podczas kampanii wrześniowej dowodził 4 szwadronem 24 Pułku Ułanów w ramach X BKPanc. płk. Stanisława Maczka (Armia “Kraków”) na całym szlaku jej walk. 18.09.1939 r. przekroczył granicę polsko-węgierską na Przełęczy tatarskiej. W listopadzie dostał się do Francji i tam kontynuował służbę w 24 Pułku Ułanów jako dowódca 2 szwadronu ckm. Następnie przeszedł do Centrum Wyszkolenia Pancernego. W 06.1940 r. dostał się do Wielkiej Brytanii, a od 10.1940 r. objął stanowisko adiutanta Komendy Miasta Edynburga.

2.06.1941 r. rozpoczął pierwszy kurs w I SBS. Po odbyciu przeszkolenia konspiracyjnego ze specjalnością w dywersji i 7.04.1942 r. został zaprzysiężony w Oddziale Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Do Polski został zrzucony w nocy z 3/4.09.1942 r.  Zrzucony został na placówkę odbiorczą „Żaba” 12 km na południe od Łowicza. Po aklimatyzacji w Warszawie dostał przydział do Okręgu Lwów AK na stanowisko zastępcy komendanta Inspektoratu Lwów Miasto i jednocześnie komendanta Dzielnicy Południowej Inspektoratu. Przybył do Lwowa w 11.1942 r.

 

Data zaprzysiężenia:1942-04-07
Czasookres:1942-09-3/4 - 1943-04-17
Pełnione funkcje:

Zastępca Komendanta Inspektoratu Rejonowego Lwów – Miasto.

Oddział względnie pion organizacyjny:Cichociemny
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

Po upadku kampanii wrześniowej w 10.1939 r. przedostał się do Francji, gzie służył w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej, 24 pułku ułanów. Następnie po upadku Francji ewakuowany został Wielkiej Brytanii, gdzie służył w 24 pułku ułanów oraz przeszedł szkolenie w dywersji w 1 Brygadzie Spadochronowej.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

17.04.1943 r. aresztowany został przez Gestapo w mieszkaniu dr Dreszerowej przy ul. Leona Sapiechy, całkowicie zdekonspirowany. Po przewiezieniu do więzienia przy ul. Łąckiego 1 wkrótce popełnił samobójstwo przez powieszenie, nie wydając nikogo.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Walecznych – czterokrotnie.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945, tom III; CAW: teczka osobowa nr 1216; SPP: dokumenty personalne, Informacje żony Marii Izdebskiej i Wincentego Michalczewskiego;

Boradyn Z., Chmielarz A., Piskunowicz H., Z dziejów Armii Krajowej na Nowogródczyźnie i Wileńszczyźnie (1941–1945), Radom 1997;

Garliński J., Politycy i żołnierze, Londyn 1968;

Gromnicki J., Jazłowieccy to ułani… Wykaz żołnierzy 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich służących w Pułku w latach 1918-1947, bdmw, s. 229;

Korab-Żebryk R., Operacja wileńska AK, Warszawa 1985;

Mazur G., Skwara J., Węgierski J., Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa 1 IX 1939 – 5 II 1946, Katowice 2007, s. 334;

Pempel S., Pod znakiem lwa i syreny, Warszawa 1989;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 71, 90;

Tochman K., Słownik biograficzny cichociemnych, Rzeszów 2002;

Tucholski J., Cichociemni, Warszawa 1985, s. 441;

“Wewnętrzny Biuletyn Informacyjny ŚZŻAK Obszaru Lwowskiego im. Orląt Lwowskich”, 2013, nr 15, s. 39;

“Wewnętrzny Biuletyn Informacyjny ŚZŻAK Obszaru Lwowskiego im. Orląt Lwowskich”, 2016, nr 25, s. 51-53;

Węgierski J., Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa, Kraków 1994, s. 116-117;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 52, 256, 264.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?