Zajączkowski, Czesław

Czesław Zajączkowski

pseud. Ragner, Ragnar

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1917-00-00
Miejsce urodzenia:Wilno
Data śmierci:1944-12-03
Miejsce śmierci:Nieciecz
Miejsce pochówku: nieznane
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: plutonowy podchorąży
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył Wyższą Szkołę Techniczną Wawelberga i Rotwanda w Warszawie

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Ukończył Szkołę Podchorążych Łączności w Zegrzu

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Pracował w Starostwie Powiatowym w Lidzie

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Szef łączności obwodu AK Lida w Okręgu Nowogródzkim. W 02.1943 r. uzyskał zezwolenie od Komendanta Okręgu na utworzenie oddziału partyzanckiego. W końcu 03.1943 r. na terenie kolonii Falkowicze (południowe tereny powiatu Lida, placówka 311) zorganizowany został pod jego dowództwem 4-osobowy patrol samoobrony. Jego zadaniem była przede wszystkim obrona ludności cywilnej przed napadami rabunkowymi partyzantki sowieckiej. 16.05.1943 r. nastąpiło utworzenie oddziału, który otrzymał nazwę: oddział partyzancki (OP) 312.

W połowie 1943 r. OP 312 wraz z dwoma innymi oddziałami wszedł w skład Zgrupowania Nadniemeńskiego. W połowie lipca 1943 r. doszło do spotkania między ppor. Czesławem Zajączkowskim “Ragner”, kapitanem Janem Borysewiczem “Krysia” i por. Janem Skorbą “Puszczyk”. W drugiej dekadzie 07.1943 r. zgrupowanie zagrożone niemiecką akcją antypartyzancką wycofało się na północ pod Wilno, a następnie do Puszczy Rudnickiej, staczając podczas przemarszu szereg walk i potyczek z oddziałami niemieckimi i sowieckimi. W 02.1944 r. oddział przemianowano na IV Batalion 77 Pułku Piechoty Armii Krajowej Okręgu Nowogródzkiego – „Nów”.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Był organizatorem oraz dowódcą oddziału partyzanckiego w południowej części ośrodka Lida. Natomiast od 02.1944 r. był dowódcą IV/77 pp.AK.

Oddział względnie pion organizacyjny:IV/77 pp AK
Okręg:Okręg Nowogródek
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Komendant IV batalionu w 77 pp AK.

Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

W akcji “Ostra Brama” nie brał udziału, obawiając się współpracy z wojskami sowieckimi. Wyniku czego dowództwo nad batalionem przejął kpt. Szczerski ps. “Szczerbic”.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

W jego oddziale służył młodszy brat – Leon Zajączkowski.

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Zginął w walce z przeważającym siłami NKWD 3 grudnia 1944 r. w okolicach wsi Nieciecz

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Orderu Wojennego Virtuti Militari V klasy

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Boradyn Z., Chmielarz A., Piskunowicz H., Z dziejów Armii Krajowej na Nowogródczyźnie i Wileńszczyźnie (1941–1945), Radom 1997;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.40.11;

Krajewski K., Na ziemi nowogródzkiej: “NÓW”-Nowogródzki Okręg Armii Krajowej, Warszawa 1997, s. 733;

Krajewski K., Jan Borysewicz “Krysia”, “Mściciel” 1913-1945, Warszawa 2013, s. 31, 33-35, 37, 38, 40-42, 44-47, 60 i in.;

Krajewski K., “Szlakiem Narbutta” Organ Polskich Sił Zbrojnych Ziemi Lidzkiej – Czasopismo Ziemi Lidzkiej 1943-1945, Warszawa 2015, s. 8, 35, 50-53;

Korab-Żebryk R., Operacja wileńska AK, Warszawa 1985;

“Orzeł Biały”, r. XXX, 2019, nr 2 (326), s. 6-7;

“Orzeł Biały”, r. XXXI, 2020, nr (337), s. 8;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, t. 1, (red.) Malinowski J., Bydgoszcz 1995, s. 148-149

Wiąk W.J., Struktura Armii Krajowej 1939-1944, Warszawa 2003, s. 328;

“Wileńskie Rozmaitości”, 1999, nr 6 (56), s. 69.

Ikonografia
Ewentualne uwagi

Miejsce pochówku Czesława Zajączkowskiego „Ragnera” pozostaje do dzisiaj nieznane.

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?