Walczak, Adam

Adam Walczak

pseud. Nietoperz, Sęp

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1915-10-21
Miejsce urodzenia:Berlin
Data śmierci:2003-04-03
Miejsce śmierci:Gdańsk
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Leon [Leonard]
Imię matki:Maria
Nazwisko panieńskie matki:Jankowiak
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: podporucznik
Data: 1938-10-15
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: podpułkownik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W 1925 r. uzyskał maturę w Seminarium Nauczycielskim w Toruniu.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

W 1938 roku ukończył w stopniu podporucznika Szkołę Podchorążych w Komorowie. Odbywał służbę wojskową w Lidzie, gdzie otrzymał przydział do 77 pp.

W czasie wojny:

Wziął udział w wojnie obronnej. Po 17.09.1939 r. wraz z Oddziałami Ośrodka Zapasowego 19 DP przedostał się na Litwę.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

ZHP

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Po ucieczce z obozu internowania zaczął działalność w SZP na Wileńszczyźnie jeszcze w 11.1939 r. W 1942 r. został komendantem Obwodu Oszmiana-Południe, następnie inspektorem do spraw organizacji i wyszkolenia Obwodu Mołodeczno. W 07.1943 r. zorganizował “Grupę Dąb”. Działał w ciężkich warunkach w Puszczy Nalibockiej, gdzie często dochodziło do konfliktów z partyzantką sowietów. W 1944 r. jego oddział został przeorganizowany w 13 Wileńską Brygadę AK. Po rozbrojeniu, które nastąpiło 18.07.1944 r., próbował kontynuować działalność wraz z grupą żołnierzy, jednak 19.08.1944 r. zostali rozbici przez NKWD.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1939-00-00 - 1944-08-19
Pełnione funkcje:

Komendant Obwodu, Inspektor ds. organizacji i wyszkolenia, dowódca brygady.

Oddział względnie pion organizacyjny:Zgrupowanie nr 3, 13 WB AK
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Orderu Wojennego Virtuti Militari V klasy (z dn. 14.07.1944 r.)

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Krzyż Armii Krajowej

Krzyż Walecznych

Krzyż Partyzancki

Krzyż Kampanii Wrześniowej

Medal Zwycięstwa i Wolności

Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:

Walczak A., 13. Brygada Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej, Bydgoszcz 2002.

Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Adamska J., Matusewicz S., Świda L., Miejsca bitew i mogiły żołnierzy Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej, Bydgoszcz 1996, s. 12;

Filar W., Wołyń 1939-1944, Toruń 2003;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.28.01;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.38.19, s. 1;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.32.02;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.49.05;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.61.41;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/0618.28;

Ney-Krwawicz M., Struktura Organizacyjna Armii Krajowej, [w:] “Mówią Wieki”, nr 9, 1986;

Niwiński P., Okręg Wileński w latach 1944-1948, Warszawa-Kraków 2014, s. 522;

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej. Bydgoszcz 1995. T 1, s. 187-188;

Walczak A., 13. Brygada Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego, Bydgoszcz 2002, passim.

Ikonografia
Ewentualne uwagi

Został ranny w Puszczy Nalibockiej.

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?