Turonek, Witold

Witold Turonek

pseud. Tumry, Tur

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1916-10-05
Miejsce urodzenia:Idołta
Data śmierci:1977-12-22
Miejsce śmierci:Rzeszów
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W 1935 r. ukończył gimnazjum.

W czasie wojny:
Po wojnie:

Studiował na Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu.

Służba wojskowa
Przed wojną:

Ukończył Szkołę Podchorążych Piechoty w Ostrowi-Komorowie. Pełnił funkcję dowódcy plutonu strzeleckiego w 77 pułku piechoty w Lidzie.

W czasie wojny:

Brał udział w kampanii wrześniowej. Przydzielony został do Ośrodka Zapasowego 19 DP. 22.09.1939 r. internowany na Litwie w Birsztanach. Uciekł w październiku i dostał się do Kowna.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

Pracował jako robotnik rolny, a następnie jako administrator majątku Bołtupie.

Po wojnie:

Pracował jako ekonomista w Tarnowie i Rzeszowie.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Po wstąpieniu do ZWZ otrzymał zadanie zorganizowania siatki konspiracyjnej. Od 1942 r. działał w Oszmianie. Do 02.1943 r. pełnił funkcję komendanta Obwodu Oszmiana i następnie 02.02.1944 r. został dowódcą formującej się 8 Oszmiańskiej Brygady AK. Służył w niej do rozbrojenia.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1940-00-00 - 1944-08-04
Pełnione funkcje:

Komendant Obwodu, dowódca 8 Oszmiańskiej Brygady.

Oddział względnie pion organizacyjny:Zgrupowanie nr 3, 8 WB AK
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

W 10.1944 r. zorganizował Oddział “Tumrego”, do 02.1945 r. walczący z oddziałami NKWD.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Brał udział w operacji “Ostra Brama”. Kierując się na Markucie, stoczył walkę przy przekraczaniu torów w pobliżu przystanku Kolonia Wileńska, idąc na lewym skrzydle 3. Brygady Wileńskiej AK.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Po kampanii wrześniowej został internowany przez Niemców na Litwie. Udało mu się uciec.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

W 1948 r. został aresztowany przez UB i skazany na 7 lat więzienia. Zwolniono go w 1954 r.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Adamska J., Matusewicz S., Świda L., Miejsca bitew i mogiły żołnierzy Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej, Bydgoszcz 1996, s. 12;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/0618.28;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.32.02;

Morelewski J. F., Pokolenie akowskie, Bydgoszcz 1995, s. 183;

Niwiński P., Okręg Wileński w latach 1944-1948, Warszawa-Kraków 2014, s. 522;

“Orzeł Biały”, r. XXX, 2019, nr 7 (331), s. 9;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, t. 2, (red.) Malinowski J., Bydgoszcz 1995, s. 14-16;

Tomaszewski L., Kronika Wileńska 1939-1941. Z dziejów Polskiego Państwa Podziemnego, Warszawa 1990, s.;

Turonek Witold [w:] Encyklopedia Ziemi Wileńskiej. Wileński słownik biograficzny, t. 1, (red.) Dubowik H., Malinowski L.J., Bydgoszcz 2008, s. 545;

Walczak A., 13. Brygada Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego, Bydgoszcz 2002, s. 15;

“Wileńskie Rozmaitości”, 1999, nr 6 (56), s. 69.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?