Truszkowski, Stanisław

Stanisław Truszkowski

pseud. Sztremer

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1919-02-20
Miejsce urodzenia:Wilno
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Jan
Imię matki:Maria
Nazwisko panieńskie matki:Kiewszynis
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapitan
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczęszczał do Gimnazjum im. Zygmunta Augusta w Wilnie, a później do ukończył Państwową Szkołę Techniczną im. Józefa Piłsudskiego w Wilnie na wydziale budowlanym.

W czasie wojny:
Po wojnie:

W 10.1946 r. rozpoczął studia na Politechnice w Darmstadt, które ukończył na Politechnice w Gdańsku.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

Dowodził baterią w 1 Pułku Artylerii Lekkiej w Wilnie.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Po studiach pracował w przedsiębiorstwach budowlanych.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Włączył się w działalność konspiracyjną w 12.1939 r. w SZP jako łącznik – wywiadowca. Wiosną i latem 1943 r. tworzył na terenie Lidy batalion konspiracyjny “Irena”, który spełniał rolę jednostki rezerwowej w stosunku do II batalionu 77 pp AK.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Dowódca sił konspiracyjnych w północnej części Ośrodka Lida. Dowódca Ośrodka “Irena” od 01.11.1943 r. Dowódca V batalionu do 03.07.1944 r. Zastępca por. J. Borysewicza ps. “Krysia” w odniesieniu do terenowej sieci w północnej części Ośrodka “Bór”

Oddział względnie pion organizacyjny:V/77 pp AK, Ośrodek "Irena"
Okręg:Okręg Nowogródek
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

W 04.1942 r. wywieziony na roboty do Niemiec gdzie przebywa przez do końca wojny

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia

Srebrny Krzyż Zasługi

Medal 30-lecia PRL

Medal 40-lecia PRL

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.40.11;

Krajewski K., Jan Borysewicz “Krysia” “Mściciel” 1913-1945, Warszawa 2013, s. 39, 47, 48, 67-72, 80, 82, 84, 88, 92-94, 118, 119, 121, 191;

Krajewski K., “Szlakiem Narbutta”, Warszawa 2015, s. 86, 181, 195;

“Orzeł Biały”, r. XXX, 2019, nr 3 (327), s. 10

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, t. 3, (red.) Malinowski J., Bydgoszcz 1995, s. 94-95;

Wiąk W.J., Struktura organizacyjna Armii Krajowej 1939-1944, Warszawa 2003, s. 370.

 

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?