Tabaczyński, Tadeusz Juliusz

Tadeusz Juliusz Tabaczyński

pseud. Grabowski, Kurp, Mazur, Soć, Zenit

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Grabicz, Królikowski, Bronisław Rulka
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1896-03-22 [1897-04-03]
Miejsce urodzenia:Koluszki
Data śmierci:1971-07-08
Miejsce śmierci:Warszawa
Miejsce pochówku: Cmentarz Wojskowy na Powązkach; Warszawa
Rodzice
Imię ojca:Stanisław
Imię matki:Izabella
Nazwisko panieńskie matki:Wołczyńska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: podpułkownik
Data: 1938-03-19
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: pułkownik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Do 1914 r. ukończył 6 klas polskiego prywatnego gimnazjum im. J. Dąbrowskiego w Piotrkowie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

W 1918 r. rozpoczął służbę w 7 Pułku Piechoty Legionów. W 12.1919 r. odkomenderowany do kompanii szkolnej 32 pp jako instruktor. Od 01.04.1919 r. służył w 33 pp, gdzie już jako podporucznik pełnił funkcję dowódcy plutonu i kompanii w trakcie wojny polsko-bolszewickiej. Od 05.-07.1921 r. był doradcą technicznym w 3 pułku katowickim podczas III-ego powstania śląskiego. Następnie ponownie służył w 33 pp. Później jeszcze należał do 71 pp. W latach 1928-1931 wykładał w Szkole Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej-Komorowie. Potem dowodził batalionem w 85 pp. Od 01.02.1935 r. był wykładowcą w Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie. W 12.1938 r. został komendantem Centralnej Szkoły Podoficerskiej Korpusu Ochrony Pogranicza i dowódcą twierdzy Osowiec.

W czasie wojny:

Brał udział w wojnie obronnej 1939 r. jako dowódca grupy “Osowiec”, w skład której wchodził 135 pp oraz kilka mniejszych jednostek, stanowiących część Samodzielnej Grupy Operacyjnej “Narew”. Następnie przejął dowództwo brygady w 135 pp po dołączeniu do 50 DP w składzie Samodzielnej Grupy Operacyjnej “Polesie”.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Był członkiem Związku Młodzieży Polskiej “Zet”.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

 

 

 

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W 03.1943 r. został wysłany do Obszaru Lwowskiego. Objął tam stanowisko komendanta Inspektoratu Lwów-miasto i jednocześnie zastępcy komendanta Okręgu, którą to funkcję pełnił w okresie 9.07-10.08 1943 r.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-03-00 - 1943-08-10
Pełnione funkcje:

Komendant Inspektoratu Lwów-miasto, zastępca komendanta Okręgu.

Oddział względnie pion organizacyjny:Komenda Okręgu
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Do Armii Krajowej należał jego syn Sławomir (ur. 1924), ps. “Kar”.

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

We wrześniu 1914 roku zgłosił się do pomocy oddziałom legionowym. Od 20 marca 1915 do 17 lipca 1917 roku walczył w szeregach 5 Pułku Piechoty Legionów. Do 14 lipca 1918 roku był internowany w Szczypiornie. Następnie wstąpił do Polskiej Siły Zbrojnej (Polnische Wehrmacht). Jednocześnie nawiązał kontakt z Polską Organizacją Wojskową w Częstochowie. 10 listopada 1918 roku brał udział w rozbrajaniu Niemców w Warszawie.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

10.08.1943 r. aresztowany we Lwowie. Więziony kolejno w obozach w: Oświęcimiu, Buchenwaldzie, Gross-Rosen, Mittelbau-Dora oraz Bergen-Belsen. Podczas pobytu w obozach zaangażował się w pracę konspiracyjną. 15 .04.1945 r. został uwolniony przez wojska kanadyjskie.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Orderu Wojennego Virtuti Militari IV Klasy
Krzyż Walecznych (trzykrotnie)
Krzyż Niepodległości

Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami (leg. nr DK/7730/W)

Złoty Krzyż Zasługi

Medal I Brygady Józefa Piłsudskiego ,,Za Wierną Służbę”.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Boradyn Z., Chmielarz A., Piskunowicz H., Z dziejów Armii Krajowej na Nowogródczyźnie i Wileńszczyźnie (1941–1945), Radom 1997, s.;

Korab-Żebryk R., Operacja wileńska AK, Warszawa 1985, s.;

Mazur G., Węgierski J., Konspiracja lwowska 1939-1944: słownik biograficzny, Katowice 1997, s. 206-207;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 71, 92;

Potocki M., Między Dźwiną a Wilią – Wspomnienia żołnierza Armii Krajowej Ziemi Wileńskiej, Warszawa 2008, s.;

SPP, Akta Głównej Komisji Weryfikacyjnej, sygn. KW1-08798;

Szemiel A., 23 Brasławska Brygada Partyzancka Armii Krajowej, Warszawa 2002, s.;

Węgierski J., Komendy Lwowskiego Obszaru i Okręgu Armii Krajowej 1941-1944, Kraków 1997, s. 61-63, 196;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 50-52, 252, 257.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?