Szredzki, Witold Paweł

Witold Paweł Szredzki

pseud. Czech, Kawecki, Sulima, Sum, 100, 400, 4000

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Witold Orlicki, Zdzisław Wolski
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1911-08-30
Miejsce urodzenia:Płock
Data śmierci:1968-07-25
Miejsce śmierci:Rzeszów
Miejsce pochówku: Wilkowyja
Rodzice
Imię ojca:Aleksander Marcin
Imię matki:Teresa
Nazwisko panieńskie matki:Wolska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapitan
Data: 1943-11-11
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczęszczał do gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Płocku, gdzie 11.04.1932 r. uzyskał maturę.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

W 1933 r. ukończył Dywizyjny Kurs Podchorążych Rezerwy Piechoty przy 67 Pułku Piechoty w Brodnicy. Następnie został przydzielony do tego pułku jako dowódca plutonu. W latach 1933-1935 kształcił się w Szkole Podchorążych Artylerii w Toruniu. Później wysłano go do 6 Pułku Artylerii Ciężkiej we Lwowie, gdzie służył najpierw jako młodszy oficer baterii, a następnie dowódca plutonu Szkoły Podoficerskiej. W 01.1937 r. został przeniesiony do 25 Dywizjonu Artylerii Ciężkiej w Warszawie jako dowódca plutonu 2 baterii. Od 08.1937 r. praktykował w Zbrojowni nr 2 w Warszawie. Następnie kolejno służył w Komendzie Miasta Warszawa oraz 28 Pułku Artylerii Lekkiej w Dęblinie.

W czasie wojny:

Brał udział w kampanii wrześniowej jako dowódca baterii armat 12 Dywizjonu Artylerii Ciężkiej wchodzącego w skład Grupy Operacyjnej gen. Skwarczyńskiego w ramach 12 Dywizji Piechoty. Walczył między innymi pod Skarżyskiem i Iłżą.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

Pracował w Polskim Komitecie Opiekuńczym przy lwowskiej RGO.

Po wojnie:

Po opuszczeniu więzienia w 1956 roku pracował w Przedsiębiorstwie Drobnej Wytwórczości w Rzeszowie. Następnie został zatrudniony w Rzeszowskiej Izbie Rzemieślniczej.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Pod koniec 12.1939 r. wstąpił do Służby Zwycięstwu Polski we Lwowie. Pod jego dowództwem ok. 6 tys. żołnierzy AK przeszło z Lwowskiego za San, w stronę Warszawy na odsiecz. 18.08.1944 r. koło wsi Sarzyna nad Sanem oddział rozbrojony został przez wojska radzieckie. Od 09.1944 r. należał do Oddziałów Leśnych “Warta”, gdzie pełnił funkcję dowódcy batalionu “C”.

Data zaprzysiężenia:1939-12-27
Czasookres:Od 1939-12-27
Pełnione funkcje:

Od 04.[05]1942 r. szef Wydziału II-B (kontrwywiadu) Komendy Okręgu Lwów, następnie od 01.10.1942 roku szef kontrwywiadu w Inspektoracie Komendy Obszaru. Od 11.1943 r. do 31.07.1944 r. komendant Inspektoratu Zachodniego Okręgu Lwów AK “Lasy”, dowódca batalionu.

Oddział względnie pion organizacyjny:OL "Warta"
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Po rozwiązaniu “Warty” przedostał się na Dolny Śląsk. Został prezesem rejonu południowego, a potem północnego zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Dowódca Zgrupowania “San” w Inspektoracie Zachodnim.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

Kierownik Rejonu w Jeleniej Górze do 10.10.1945 r. następnie objął stanowisko kierownika w Żarach.

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Krystyna Piechurska “Tamara” – żona (1923-1979).

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

19.09.1939 r. dostał się do niewoli sowieckiej, z której niebawem uciekł i przedostał się na Węgry.

 

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

01.06.1946 r. został aresztowany w Żaganiu. Wojskowy Sąd Rejonowy we Wrocławiu w 01.1946 r. skazał go na karę śmierci. Bolesław Bierut skorzystał z prawa łaski i zamienił wyrok na 15 lat więzienia. o1.05.1956 r. Prokuratura śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na podstawie amnestii z 27 kwietnia 1956 r. zmniejszyła wyrok kary do pięciu lat z natychmiastowym zwolnieniem. 05.05.1956 r. Witold Szredzki został wówczas bezzwłocznie zwolniony z Zakładu Karnego w Strzelcach Opolskich. .

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Srebrny Krzyż Zasługi

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

BJ, sekcja rękopisów, Archiwum Jerzego Polaczka, sygn. akc. 361/01, relacje i wspomnienia różnych osób, s. 40;

“Orzeł Biały”, r. XXXI, 2020, nr 1 (337), s. 21-22;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 68, 72, 108, 123;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

Szredzki Witold Paweł (1911-1968), [w:] Mazur G., Węgierski J., Konspiracja lwowska: słownik biograficzny, Katowice 1997, s. 195-196;

Tomaszewski B., Węgierski J.,  Zarys Historii Lwowskiego Obszaru ZWZ-AK, Warszawa 1987, s. 12, 25, 35;

“Wewnętrzny Biuletyn Informacyjny ŚZŻAK Obszaru Lwowskiego im. Orląt Lwowskich”, 2015, nr 22, s. 12, 14;

Węgierski J., Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa, Kraków 1994, s. 318, 333, 387-388, 390-391;

Węgierski J., Armia Krajowa na Zachód od Lwowa, Kraków 1993, s. 18-19, 148;

Węgierski J., Oddziały Leśne “Warta” Obszaru Lwowskiego Armii Krajowej na Rzeszowszczyźnie, Kraków 1998, s. 81-82;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 51, 52, 200, 239, 253, 254, 262.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?