< class="bt_bb_headline_tag">
, Edward [Edmund]" subheadline="" font="" font_size="" color_scheme="" color="" align="" url="" target="_self" html_tag="h1" size="medium" dash="top" el_id="" el_class="" el_style=""]

Edward [Edmund] Szlagor [Slagor]

pseud. Ryś, Orwit, Orwid

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1908-03-11
Miejsce urodzenia:Tarnopol
Data śmierci:1980-06-06
Miejsce śmierci:Bytom
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Józef
Imię matki:Anna
Nazwisko panieńskie matki:Jastrzębska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: plutonowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podchorąży
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Był uczniem II Gimnazjum w Tarnopolu w latach 1920/21 – 1926/27. Maturę eksternistyczną zdał w III Gimnazjum w Tarnopolu dnia 24.11.1928 r.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W marcu 1943 r. mianowany oficerem kontrwywiadu Inspektoratu AK Tarnopol, następnie przeniesiony 15 września 1943 r. na stanowisko dowódcy Kedywu w Obwodzie Tarnopol.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Oficer kontrwywiadu, dowódca Kedywu

Oddział względnie pion organizacyjny:Komenda Inspektoratu Tarnopol, Kedyw Obwodu Tarnopol
Okręg:Okręg Tarnopol
Przydział: Okręg AK Tarnopol
Inspektorat AK Tarnopol
Obwód AK Tarnopol
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Po wojnie działał w organizacji “NIE” i “WiN” na Górnym Śląsku. Razem z J.S. Runiewicz i B. Baziak wznowił działalność wydawniczą “Polaka Kresowego” w 1946 r.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Zatrzymany we wrześniu 1944 r. przez milicję, gdy niósł razem z Wolskim “Wrzosem” maszynę do pisania, potrzebną do tworzenia konspiracyjnych antykomunistycznych gazet. Po czasie został zwolniony z aresztu. Ponownie aresztowany przez NKWD w “kotle” urządzonym w mieszkaniu Bogunowej przy ul. Lelewela w grudniu 1944 r. Nie został rozpoznany przez szpicla – Ludwika Sawickiego i został zwolniony z więzienia.

 

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Został aresztowany w 1946 r. i skazany 22.08.1947 r. za przynależność do WiN-u przez sąd wojskowy w Katowicach na 15 lat więzienia. Został zwolniony 25.05.1949 r.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

CDCN, Archiwum Tarnopolskie Czesława Blicharskiego, Cz. Blicharski, Słownik Biograficzny Tarnopolan, t. V, sygn. 1320/6/1E s., 1025, t. VI, 1320/6/1F s. 1112;

CDCN, Archiwum Tarnopolskie Czesława Blicharskiego, P. Woźniak, Armia Krajowa Okręg Tarnopolski, sygn. akc. 1320/5/5, s. 103, 104, 261;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW I/0742A;

Węgierski J., Armia Krajowa w okręgach Stanisławów i Tarnopol, Kraków 1996, s. 150, 157, 287.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?