Sulik, Nikodem

Nikodem Sulik

pseud. Ładyna, Jodko, Jod, Karol, Sarnowski

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Sarnowski
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1893-08-15
Miejsce urodzenia:Kamienna Stara
Data śmierci:1954-01-14
Miejsce śmierci:Londyn
Miejsce pochówku: Stara Kamienna [przeniesiony z Londynu 12.09.1993]
Rodzice
Imię ojca:Jan
Imię matki:Katarzyna
Nazwisko panieńskie matki:Skoczkówna
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: podpułkownik
Data: 1935-01-01
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: generał brygady
Data: 1944-03-01
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczył się w gimnazjum w Petersburgu.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Podczas I wojny światowej był oficerem w armii rosyjskiej. Od 1919 r. służył w Wojsku Polskim. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej w stopniu kapitana. Dowodził batalionem w 1 Dywizji Litewsko-Białoruskiej. Następnie służył w sztabie 29 Dywizji Piechoty w Grodnie. W latach 1926-1927 służył w 76 Lidzkim Pułku Piechoty. W latach 1933-1939 był dowódcą w Korpusie Ochrony Pogranicza.

W czasie wojny:

We 09.1939 r. dowodził pułkiem Korpusu Ochrony Pogranicza “Sarny”.

Po zwolnieniu z moskiewskiego więzienia w sierpniu 1941 r. wstąpił do Armii Polskiej. Był dowódcą pułków w 5 i 7 Dywizji Piechoty. W latach 1943-1946, po ewakuacji do Persji, był dowódcą 5. Kresowej Dywizji Piechoty, z którą brał udział w kampanii włoskiej.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Po rozwiązaniu Polskich Sił Zbrojnych zamieszkał w Londynie. Był członkiem wielu organizacji społecznych, między innymi Związku Ziem Wschodnich. Od 04.1953 r. do śmierci w 01.1954 r. był przewodniczącym Związku Harcerstwa Polskiego działającego poza granicami Kraju

Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W 11.1939 r. został zastępcą komendanta Okręgu Wilno Służby Zwycięstwu Polski.

Był komendantem Okręgu Wilno ZWZ po śmierci płk. Adama Obtałowicza.

 

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1939-00-00 - 1941-04-00
Pełnione funkcje:

Był komendantem Okręgu Wilno ZWZ.

Oddział względnie pion organizacyjny:Komenda Okręgu
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

Od 09.1941 r. do 03.1942 r. był dowódcą 13 pułku piechoty „Rysiów”. Od 03.1942 r. do 06.1943 r. był zastępcą dowódcy 7 Dywizji Piechoty w ZSRR i na Bliskim Wschodzie. Od 06-08.1943 r. pełnił obowiązki dowódcy 5 Kresowej Dywizji Piechoty w Armii Polskiej na Wschodzie, a od 08.1943 r. do 1946 r. dowodził tą dywizją w II Korpusie Polskim.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

13.04.1941 r. został aresztowany przez NKWD. Więziony w Moskwie do 08.1941 r. Uwolniony w wyniku układu Sikorski-Majski.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Złoty Orderu Virtuti Militari

Krzyż Srebrny Orderu Wojskowego Virtuti Militari (1922)

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (pośmiertnie 18 I 1954)

Krzyż Niepodległości z Mieczami

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1928)

Krzyż Walecznych – czterokrotnie (po raz pierwszy w 1921)

Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami

Złoty Krzyż Zasługi (3.05.1933)

Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918–1921

Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości

Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino

Krzyż Armii Krajowej (pośmiertnie 15.08.1967)

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Filipow K., Generał Nikodem Sulik, Kamienna Stara 1893 – Londyn 1954, Białystok 1996, s.

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW_III_618.32.02.;
Kryska-Karski T., Żurakowski S., Generałowie Polski Niepodległej,  Warszawa 1991, wyd. II uzup. i poprawione, s. 172.
Mierzwiński Z., Generałowie II Rzeczypospolitej. Warszawa 1990, s. 303-308.

Morelewski J. F., Pokolenie akowskie, Bydgoszcz 1995, s. 101, 111, 240, 256, 259;
“Rocznik Oficerski 1924”, Ministerstwo Spraw Wojskowych, Oddział V Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Warszawa 1924, s. 79, 227, 364.
Biogram Nikodema Sulika.

Potocki M., Między Dźwiną a Wilią. Wspomnienia dowódcy Wileńskiego Zgrupowania nr 2 AK, Warszawa-Kraków 2015, s. 27, 32.
Sulik Nikodem [w:] Encyklopedia Ziemi Wileńskiej. Wileński słownik biograficzny, t. 1, red. Henryk Dubowik, Leszek Jan Malinowski, Bydgoszcz 2008, s. 515;

Tomkiewicz M., Więzienie na Łukiszkach w Wilnie 1939-1953, Warszawa 2018, s. 44;
“Wileńskie Rozmaitości”, 1991, nr 2 (6), s. 2.

“Wileńskie Rozmaitości”, nr 4 (30), lipiec-sierpień 1995, s. 6.

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno- Wschodnich Rzeczypospolitej. Bydgoszcz 1995. T 1, s. 5-8
“Wileńskie Rozmaitości”, nr 3 (41), maj-czerwiec 1997.

Ikonografia
Ewentualne uwagi

Po wojnie pozostał na emigracji w Wielkiej Brytanii. Był jednym z nielicznych polskich generałów, których wziął pod swoją opiekę brytyjski National Assistance Board. 

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?